herb.png
                 
Awans zawodowy nauczycieli
Wtorek, 01.06.2021

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:

I. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);
II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200);
III. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695.);
IV. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 poz. 1942 ze zm.)

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podejmuje się na wniosek nauczyciela skierowany do Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Prezydent Miasta st. Warszawy wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Prezydent Miasta st. Warszawy wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela).

Wnioski wraz z dokumentacją należy złożyć w celu ich zarejestrowania w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, znajdującego się na parterze Urzędu.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

• wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

• przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Powołanie komisji egzaminacyjnej

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia organ powołujący komisję egzaminacyjną przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się