herb.png
                 
Dzielnicowe Centrum ds Integracji
Środa, 25.01.2012

Burmistrz Dzielnicy Rembertów Zarządzeniem nr 18/36/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. powołał Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Edukacji. Organizację prac Centrum określa Regulamin Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w Edukacji w Dzielnicy Rembertów. Do zadań Centrum należy w szczególności:

- pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub w przedszkolu dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- upowszechnianie wiedzy w zakresie przepisów prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie dzielnicy,
- koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Jednym z pierwszych działań Centrum było zorganizowanie dyżurów specjalisty, który  odpowiadał na pytania osób zainteresowanych problemami związanymi z integracją dziecka na terenie naszej Dzielnicy jak i m. st. Warszawie pod adresem  e-mail: .  Na dzień dzisiejszy dyżury zostały odwołane. Wszelkie pytania prosimy kierować na powyższy adres mailowy.

Rembertowskie Centrum ds. Integracji w Edukacji jest jednym z 18 zespołow powołanych w Warszawie i wchodzi w skład Miejskiego Zespołu ds. Integracji w Edukacji. Celem działalności Zespołu jest stworzenie spójnego systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie.

 UWAGA ! Od 1 lutego 2012 r. orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w Dzielnicy Rembertów wydawać będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5

 • Droga od diagnozy do placówki edukacyjnej
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Możliwości kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Uprawnienia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Wykaz placówek z oddziałami integracyjnymi w dzielnicy Rembertów
 • Słowniczek ważniejszych pojęć
 • Ważne strony internetowe:
  1. www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
  2. www.edukacja.warszawa.pl - Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy
  3. www.integracja.org - strona internetowa dotycząca integracji
  4. www.pzn.org.pl - Polski Związek Niewidomych
  5. www.laski.edu.pl - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  6. www.pzg.org.pl/default.asp - Polski Związek Głuchych
  7. www.tpg.org.pl/index.html - Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych
  8. www.psouu.org.pl - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  9. www.wotkta.pwpnet.pl - Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu
  10. www.synapsis.waw.pl - Diagnostyka dzieci ze Spektrum Autyzmu (autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta, całościowe zaburzenia rozwojowe)
  11. www.ipin.edu.pl - Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9
 • Wyślij link mailem
  Pdf
  Drukuj
  Powrót
  Wypowiedz się