herb.png
                 
Deklaracja dostępności
Poniedziałek, 21.09.2020

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy www.rembertow.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały zostały opublikowane na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne,
4. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
5. opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
6. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
7. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
8. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
9. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
10. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
11. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
12. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
13. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: lub telefoniczny 22 44 33 800.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, 04 – 401 Warszawa.

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Rembertów, Punkt Informacyjno–Konsultacyjny, Rembertowska Akademia Seniora.

1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy al. gen. Chruściela „Montera” 28

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

• Pieszo

Główne wejście do Urzędu Dzielnicy Rembertów znajduje się od al. gen. Chruściela. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Bezpośrednio przy budynku urzędu znajduje się przystanek autobusowy „Rembertów – Ratusz 02”. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

• Pociągiem

Najbliższa stacja PKP Rembertów znajduje się w odległości do ok. 300 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i pochylni.

• Autobusem

Najbliższe przystanki autobusowe: Rembertów – Ratusz 01 (kierunek PKP Rembertów: 143, 196, 153, 225 i 115), Rembertów – Ratusz 02 (kierunek Rembertów Akademia: 143, 196, 153, 225 i 115)

• Samochodem

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy na parkingu urzędowym przy ul. Konwisarskiej.

• Taksówką

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy rondzie gen. Fieldorfa ps. „Nil”.

2. Wejście do budynku i obszar kontroli

Główne zadaszone wejście znajduje się w centralnej części budynku przy al. gen. Chruściela, jest dobrze widoczne dla osób słabo widzących. Drugie wejście bezpośrednio do Wydziału Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie stojąc przodem do budynku urzędu. Do urzędu dostać się można schodami, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępna jest pochylnia. Główne wejście wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Dostęp do tłumacza migowego znajduje się w pokoju 213 na pierwszym piętrze. Schody w holu głównym znajdują się na wprost od wejścia.

3. Komunikacja wewnętrzna

• Korytarze

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami z nazwą wydziału. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z windy.

• Schody

Główna klatka schodowa ewakuacyjna prowadzi od holu do 5 piętra. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Dodatkowo budynek wyposażony jest w dwie klatki schodowe ewakuacyjne znajdujące się po obu stronach każdego piętra.

• Windy

Winda przestronna znajduje się w holu głównym na wprost od wejścia do budynku. Brak oznakowania przycisków windy brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych z informacją o numerze piętra.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostęp do tłumacza PJM znajduje się w pok. 213 na pierwszym piętrze.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest na wprost od wejścia.

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

10. Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się