herb.png
                 
Klasa I szkoły podstawowej
Czwartek, 02.04.2020

Biuro Edukacji m.st. Warszawy wskazało termin rozpoczęcia rekrutacji na rok szk. 2020/2021 na dzień 3 marca br. Będzie ona prowadzona (jak w latach poprzednich) z wykorzystaniem systemu informatycznego. W rekrutacji biorą udział dzieci:
• 7 - letnie (urodzone w roku 2013) objęte obowiązkiem szkolnym;
• 6 - letnie (urodzone w roku 2014), zgodnie z wolą rodziców,  jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
• 8 i 9 - letnie (urodzone w roku 20100 oraz 2012) z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
W załączeniu publikujemy harmonogram, zasady i kryteria punktowe (z wykazem dokumentów) rekrutacji w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.


Wydłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Szanowni Rodzice,

informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. 
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

W związku z powyższym obowiązuje NOWY Harmonogram rekrutacji.Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

ZASADY PRZYJĘĆ DO KL. I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dzieci urodzone w 2013 r. realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jako 6-latek w:

1. oddziale przedszkolnym szkoły obwodowej chcące kontynuować edukację w kl. I w szkole obwodowej w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk zgłoszenie do szkoły obwodowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),

2. oddziale przedszkolnym szkoły, którą organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, która nie jest szkołą obwodową, chcące kontynuować edukację w kl. I w tej szkole w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk Deklaracja woli zapisu do kl. I szkoły podstawowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),

3. przedszkolu, chcące rozpocząć naukę w kl. I w szkole obwodowej (tylko i wyłącznie) w dniach od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając zgłoszenie do szkoły obwodowej, drukują go i w formie papierowej zanoszą do szkoły obwodowej,

4. oddziale przedszkolnym szkoły/przedszkolu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając wniosek, drukują go i w formie papierowej zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

Dzieci ur. w 2014 r. zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej podlega takim samym zasadom jak dziecko ur. w 2013 r.

REKRUTACJA DO KLASY I OSM I ST.

Od 17 lutego 2020 r. do 20 marca 2020r. do godz. 15:30 trwa nabór do kl. I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 na Wygodzie. Rekrutacja odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji Miasta st. Warszawy i dlatego dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Kandydaci przystępują 24- 24 marca br. do  badania przydatności obejmującego sprawdzian uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie. Harmonogram rekrutacji, regulamin, wymagania i opis badania przydatności kandydata tutaj http://zs74.pl/p,58,osm

Zmiany w terminach rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach do dnia 25 marca 2020 roku został przesunięty termin badania predyspozycji kandydatów do klasy I OSM na kolejny tydzień tj. odpowiednio na 30 i 31 marca. Szczegółowy komunikat na stronie: http://zs74.pl

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się