herb.png
                 
Opcje zaawansowane
PIUW_baner przekierowujacy.png
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
newsletter.png
oznaczenia-unijne.png
grafika
Bezpieczeństwo publiczne
Wtorek, 27.04.2021

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

DELGATURA BIURA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

al. gen. A. Chruściela 28, pok. 507

04-401 Warszawa 

tel. 22 443 38 18, 22 443 38 19, fax 22 443 37 74

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Dzielnicy Rembertów realizowane jest m.in. za pośrednictwem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W ramach programu pn. "Bezpieczne osiedle" działają w tzw. "Grupy Osiedlowe", które powstały w oparciu o Delegaturę BBiZK. W skład Grup Osiedlowych wchodzą: przedstawiciel Policji - Dzielnicowy, Inspektor ds. Rejonu Straży Miejskiej, przedstawiciel Rady Osiedla oraz przedstawiciel Delegatury BBiZK. Na terenie naszej dzielnicy działa aktywnie sześć Grup Osiedlowych; „Kawęczyn-Wygoda”, „Stary Rembertów”, „Polanka”, „Stary Rembertów-Kolonia”, „Nowy Rembertów” i „Pocisk”. Każda Grupa spotyka się według ustalonego wcześniej harmonogramu, jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące. Duże zaangażowanie Inspektorów ds. Rejonu Straży Miejskiej, Dzielnicowych Policji, a także Rad Osiedli, daje możliwość wychwycenia wszelkich nieprawidłowości, które występują na terenie dzielnicy. Działania Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów w zakresie bezpieczeństwa opierają się przede wszystkim na zgłoszeniach pochodzących bezpośrednio od mieszkańców bądź Rad Osiedli oraz własnych spostrzeżeń dokonanych podczas wizji i spotkań w terenie z udziałem służb mundurowych, administratorów budynków oraz władz wspólnot i Rad Osiedli.

Ponadto do zadań Delegatury należy typowanie obszarów do objęcia nadzorem  policyjnych patroli ponadnormatywnych oraz monitorowanie prawidłowości realizacji na terenie dzielnicy podpisanych przez miasto st. Warszawę porozumień z Policją. W tym zakresie Delegatura występuje w cyklu miesięcznym do Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Rembertów z wnioskiem objęcia szczególnym nadzorem miejsc zagrożonych, wytypowanych zarówno przez mieszkańców, jak również na podstawie własnych obserwacji pracowników Delegatury poczynionych w trakcie wizji w terenie.

Inne działania Delegatury na rzecz bezpieczeństwa polegają na propagowaniu wśród dzieci z przedszkoli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu przekazano do placówek nr 158, 160, 243, 376 zestawy edukacyjne „Dziecko w ruchu drogowym – mini miasteczko ruchu drogowego” wraz z rowerkami. Natomiast wśród młodzieży gimnazjalnej propagowano zasady bezpiecznego życia. Przekazano do szkół płyty DVD „Nie warto ryzykować” zawierające filmy edukacyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, które zostały nakręcone z inicjatywy i na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. Filmy te (o tematyce cyberprzemoc, kradzież w supermarkecie, zażywanie narkotyków oraz kibic) uczą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, mają uświadamiać młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie właściwych decyzji.

 

KOMISARIAT POLICJI WARSZAWA REMBERTÓW

ul. Plutonowych 6
04-404 Warszawa Rembertów
tel.: 47 723-68-42
fax.: 47 723-68-95
e-mail:

nr alarmowy policji; 997, 112

Komendant przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.30.

http://pragapd.policja.waw.pl

 

 Od grudnia 2008r. po dwuletnich pracach budowlanych komisariat funkcjonuje w nowym spełniającym europejskie standardy budynku. Aktualnie służbę pełni tu 40 funkcjonaruszy w dwóch referatach. Referat Prewencji obejmuje służbę dyżurną, 5 dzielnicowych i 16 osobowy zespół patrolowo interwencyjny. Policjanci pełnią służbę patrolową realizując wszelkiego rodzaju interwencje zgłaszane do Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Służba jest pełmiona w oznakowanych radiowozach, również przy współpracy z 7 OT Straży Miejskiej (patrole szkolne) i ŻW.

W 9 osobowym referacie kryminalnym policjanci zajmuje się pracą dochodzeniowo-śledczą prowadząc postępowania przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Płd., wykonują czynności operacyjne i prowadzą poszukiwania osób zaginionych.

 

Szczegółowy wykaz ulic znajduje się na stronie internetowej:

http://pragapd.policja.waw.pl/portal/r7/1452/12439/ulice.html

 

VII ODDZIAŁ TERENOWY STRAŻY MIEJSKIEJ 

ul. Kobielska 5

04-359 Warszawa

tel. 22 741-32-10, fax 22 619-15-86

https://www.strazmiejska.waw.pl

Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy: czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach, kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości, dozorców i służby miejskie, zapobieganie dewastacji obiektów i urządzeń komunalnych oraz miejskiej zieleni, kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania porządku w miejscach prowadzonych prac porządkowych, remontowo-inwestycyjnych oraz na placach budów, czuwanie nad prawidłowym parkowaniem i przeciwdziałanie przypadkom tamowania ruchu kołowego i pieszego, wykrywanie awarii i uszkodzeń w infrastrukturze miasta oraz powiadamianie o nich odpowiednich służb miejskich. W koniecznych przypadkach zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, współpraca z instytucjami samorządu lokalnego oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M. ST. WARSZAWY

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 13

ul. Strażacka 141

04-455 Warszawa

tel. 22 596 71 31, 22 596 71 30

http://warszawa-straz.kei.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=77

 

Terytorialny zasięg działania

Terytorialny zasięg działania, czyli tzw. "rejon chroniony" obejmuje obszar administracyjny dzielnic Rembertów i Wesoła.

W ramach struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy jednostka może być wykorzystywana do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie całej Warszawy. Równocześnie jednostki rozlokowane w innych dzielnicach stolicy, w zależności od potrzeb operacyjnych, mogą uczestniczyć w akcjach na terenie naszej dzielnicy. 

 

Pojazdy  pożarnicze

Wyposażenie jednostki stanowią:

- ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/32/2,5.  Jest to pojazd na podwoziu samochodu MAN ze specjalną zabudową pożarniczą. Posiada zbiornik wodny o pojemności 5m3 oraz wyposażenie niezbędne do podawania prądów wody i piany gaśniczej. Auto jest podstawowym pojazdem pożarniczym wykorzystywanym w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

- średni samochód gaśniczy GBAt 2,1/16/4. Jest to pojazd na podwoziu samochodu Star 1466, przystosowany do poruszania się w trudnych warunkach terenowych. Auto posiada zbiornik wodny o pojemności 2,1 m3, niezbędne oprzyrządowanie do podawania prądów wody i piany gaśniczej oraz szereg urządzeń technicznych umożliwiających wykorzystywanie pojazdu do działań związanych z szeroko rozumianym ratownictwem technicznym (np. wypadki w transporcie, katastrofy budowlane itd.).

- ciężki samochód gaśniczy GCBA 8,2/32. Jest to pojazd na podwoziu samochodu TATRA ze specjalną zabudową pożarniczą. Posiada zbiornik wodny o pojemności 8,2 m3 i sprzęt niezbędny do podawania prądów gaśniczych wody i piany.

- drabina mechaniczna SD 30. Jest to pojazd którego podstawowym elementem zabudowy jest drabina mechaniczna pozwalająca na dotarcie na wysokość do 30 m. Na wyposażeniu auta znajduje się tzw. "skokochron" umożliwiający ewakuację ludzi z wysokości do 15 m.

- samochód kwatermistrzowski SKw-1.

- pojazd na bazie VW transporter T4 SLRr służący do zabezpieczania logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych.

- samochód operacyjny SLOp. Auto (FORD-Focus) przeznaczone jest do realizacji zadań związanych z kierowaniem działaniami na miejscu akcji oraz zabezpieczeniem  potrzeb administracyjnych i logistycznych jednostki.

 

Sprzęt i wyposażenie

Jednostka dysponuje znaczną ilością sprzętu i urządzeń technicznych umożliwiających  wykonywanie różnorodnych zadań ratowniczych.

W znakomitej większości są to urządzenia o napędzie hydraulicznym (tzw. hydraulika siłowa) (nożyce, rozpieraki, otwieracze do drzwi) służące do uwalniania ludzi podczas wypadków komunikacyjnych, katastrof budowlanych itp.

Istotnym elementem wyposażenia są pompy do wody zarówno czystej, jak i zanieczyszczonej. Zapewniają one możliwość efektywnych działań na okoliczność lokalnych podtopień.

Innym, równie często wykorzystywanym w działaniach ratowniczych sprzętem są piły motorowe do drewna, piły motorowe do betonu i stali, piły do materiałów niejednorodnych. Bardzo przydatnymi, szczególnie w warunkach pożarów budynków, urządzeniami są agregaty oddymiające.

Powyżej przedstawiony sprzęt, jak i pozostałe elementy wyposażenia, w tym wyposażenia indywidualnego strażaka (aparaty powietrzne, ubrania specjalne, hełmy itd.) stanowią nieodzowny czynnik decydujący o efektywności działań straży pożarnej.

Straż pożarna zajmuje się również udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Stąd też na wyposażeniu pojazdów pożarniczych znajdują się zestawy ratownictwa medycznego (tzw. zestawy PSP R-1) umożliwiające podjęcie skutecznej akcji ratowniczej w tym obszarze  działań.

 

Codzienne funkcjonowanie jednostki

Podstawowym zadaniem jednostki są wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od powyższego codziennie (oprócz dni świątecznych) realizowany jest roczny cykl doskonalenia zawodowego mający na celu optymalne przygotowanie strażaków i sprzętu do działań. Proces szkoleniowy obejmuje zagadnienia teoretyczne prowadzone w formie wykładów oraz część praktyczną składającą się z ćwiczeń na terenie jednostki oraz tzw. "ćwiczeń na obiektach" stanowiących jeden z elementów rozpoznania operacyjnego obszaru chronionego. Niezwykle ważnym składnikiem codziennej służby są prowadzone na bieżąco przeglądy techniczne oraz konserwacja pojazdów i sprzętu. Powyższe działania mają na celu zapewnienie  profesjonalnego przygotowania jednostki do akcji ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od powyższego prowadzimy zajęcia propagujące ochronę przeciwpożarową  i zasady bezpiecznego zachowania się na okoliczność powstania pożaru lub innego zagrożenia (np. w formie spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach tzw. "dni otwartych koszar").

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się