herb.png
                 
Zarządzanie kryzysowe
Środa, 01.06.2016

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,

b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 Załącznik:
  • ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t.)

Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy realizującą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


Najważniejsze informacje dot. zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe,

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale