herb.png
                 
Stypendia i zasiłki 2017/2018
Wtorek, 28.11.2017

Biuro Edukacji m.st. Warszawy zaktualizowało wzór wniosku o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania na rok szkolny 2017/2018.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł, a od dnia 1 listopada 2017 r. nie może być wyższa niż 650 zł.

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:
- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania,
- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. (rozdz. 8a, art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Uwaga: Utrata dochodu jest okolicznością, która uzasadnia złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w każdym czasie. Stypendium szkolne ma charakter socjalny stąd nie można wywodzić, iż okoliczności, które wystąpią po 15 września w danym roku szkolnym nie mogą mieć wpływu na prawo do uzyskania przez ucznia tego świadczenia.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się