herb.png
                 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szk. 2019/2020
Wtorek, 02.07.2019

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

1/ zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

2/ zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a/ 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b/ 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3/ zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:

„Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ( dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

1. Dowóz zbiorowy

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej. Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dotyczy tylko najbliższej placówki, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego indywidualnie dla każdego dziecka (w Dzielnicy Rembertów funkcjonuje jedno przedszkole i dwie szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi). Pojęcie najbliższa placówka to ta geograficznie najbliższa placówka, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego indywidualnie dla każdego dziecka.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 2 września 2019 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020, Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 w terminie do 17 maja 2019 r.

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w przypadku zamówienia uzupełniającego i w przypadku zakończenia powodzeniem pierwszej procedury przetargowej. W innych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu.

 

2. Dowóz indywidualny

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku. Rodzic/opiekun prawny z wypełnionym wnioskiem (Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 1063/2019 z dnia 21.06.2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła, szkoła-dom) zgłasza się do Wydziału Oświaty i Wychowania p. 302 Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się