herb.png
                 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szk. 2017/2018
Wtorek, 28.11.2017

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) obowiązkiem gminy jest:

1/ zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2/ zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim- w rozumieniu spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a. 24 rok życia- w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b. 25 rok życia- w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

3/ zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Miasto stołeczne Warszawa Uchwałą nr XLVIII/1181/2017 z dnia 11 maja 2017 r. podjęło decyzję o wydłużeniu czasu bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym dla uczniów spełniających warunki pkt 1 ww. ustawy Prawo oświatowe- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia;

1. Dowóz zbiorowy

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej. Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dotyczy tylko najbliższej placówki, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego indywidualnie dla każdego dziecka (w Dzielnicy Rembertów funkcjonuje jedno przedszkole i dwie szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi).

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie m.st. Warszawy proszeni są o złożenie wypełnionego wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wraz z załącznikami w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, w terminie do 25 czerwca 2017 roku.

W przypadku złożenia dokumentów w innym terminie realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Dowóz indywidualny

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku. Rodzic/opiekun prawny z wypełnionym wnioskiem (Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 1920/2008 z 04.08.2008 Prezydenta m.st. Warszawy) zgłasza się do Zespołu Oświaty i Wychowania p. 302 Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się