ࡱ> [0bjbj4ΐΐFo 8L Xl31111111$4a76112)))^1)1)),,`86Bv ,1203,7s%7,,87,)11)37 : TEKST Jako[ i poziom |ycia Rembertw na tle innych dzielnic Warszawy Historia Rembertowa Historia Rembertowa nie nale|y do zbyt dBugich. Powstanie osady o tej nazwie wi|e si z otwarciem w 1867 roku magistrali kolejowej Warszawa-Terespol Moskwa. Atrakcyjno[ tej inwestycji spowodowaBa osiedlanie si w tym regionie ludno[ci gBwnie robotnikw i rzemie[lnikw. W 1888 roku wykupiono znaczny obszar podmokBych i lesistych terenw z przeznaczeniem na poligon artyleryjski dla wojsk rosyjskich. Wybudowano koszary i domy mieszkalne dla oficerw. PodniosBo to znacznie atrakcyjno[ terenu, co spowodowaBo dalszy napByw ludno[ci. Wybudowano wiele prywatnych domw m. in. stra|nikw i handlarzy oraz zaczto rozbudowywa infrastruktur terenow. Wwczas okolice te zaczBy by postrzegane przez warszawiakw jako atrakcyjne miejsca wakacyjnego wypoczynku. PowstaBo wiele domkw letniskowych w rejonie Rembertowa, a tak|e w rejonie: MiBosnej, WesoBej i Sulejwka. DokBadniejsza histori Rembertowa znamy dopiero od 1915 roku. Z tego okresu pochodz pierwsze zapiski w jzyku rosyjskim. Po odzyskaniu niepodlegBo[ci, w koszarach pozostawionych przez armi rosyjsk, rozlokowano jednostki Wojska Polskiego. Podczas wojny bolszewicko-polskiej w 1920 roku Rembertw peBniB rol bezpo[redniego zaplecza frontu. StacjonowaBa tu 15 dywizja pancerna dowodzona przez gen. WBadysBawa Junga. W latach dwudziestych powstaBa tu fabryka amunicji Pocisk oraz Do[wiadczalne Centrum Wyszkolenia Piechoty. W 1924 roku Rembertw liczyB ju| okoBo 1500 mieszkaDcw i zostaB wydzielony z gminy Okuniew, a przyBczony do gminy Wawer. W 1931 roku Do[wiadczalne Centrum Wyszkolenia Piechoty przeksztaBcono w Centrum Wyszkolenia Piechoty o[rodka szkolenia oficerw wszystkich rodzajw broni. Wwczas to stare drewniane domki zaczto zastpowa nowoczesnymi i funkcjonalnymi budynkami. Niektre z nich mo|na oglda do dzi[ dnia. W 1932 roku wybudowano hotel oficerski. Kolejnym wa|nym wydarzeniem W rozwoju Rembertowa byBo ukoDczenie w 1933 roku elektryfikacji Warszawskiego WzBa Kolejowego, co skutecznie podniosBo atrakcyjno[ tego terenu i dalszy napByw ludno[ci oraz szybki rozwj budownictwa mieszkaniowego. Z ciekawostek historycznych lat midzywojennych nale|aBoby nadmieni, |e: W 1923 r. powstaB w Rembertowie pierwszy klub sportowy - "Rembertowianka", - do koDca lat dwudziestych znany jako klub sportowy "Kadra". Jego zawodnicy zdobywali tytuBy mistrzw Polski, a dru|yna strzelecka w zawodach midzynarodowych w 1938 r. zajBa pierwsze miejsce. W willi przy wczesnej Al. J. PiBsudskiego (dzi[ al. Gen. A. Chru[ciela) mieszkaB przebywajcy w Polsce w latach 1920- 1921 Charles de Gaulle. Prawa miejskie Rembertw uzyskaB 1 kwietnia 1939 roku. Wybuch II wojny [wiatowej przerwaB rozwj miejscowo[ci. OddziaBy Wermachtu zajBy miasto 14 wrze[nia 1939 roku. W histori Rembertowa zapisaB si pr|nie dziaBajcy ruch oporu. Przeprowadzono wiele spektakularnych akcji, m. in.; obron Radiostacji Komendy GBwnej AK, czy te| blokad Warszawskiego WzBa Kolejowego. Po zakoDczeniu wojny 19 wrze[nia 1944 roku powoBano Miejsk Rad Narodow. W latach 1944-45 na terenie fabryki Pocisk NKWD utworzyBo obz koncentracyjny dla |oBnierzy AK i NSZ przeznaczonych do wywiezienia do ZSRR. Jednak 21 maja 1945 roku kolejna spektakularna akcja AK doprowadziBa do uwolnienia 446 ludzi. W czasach PRL w Rembertowie znajdowaBa si baza Armii Radzieckiej, osBaniajca tranzyt wojskowy do NRD. W lesie przy Marsa mie[ciBa si Jednostka Aczno[ci (Rzdowej) Armii Czerwonej ostatecznie wycofana 17 wrze[nia 1993 roku. W 1957 r. Rembertw utraciB prawa miejskie i zostaB wBczony do miasta Warszawy, stajc si cz[ci dzielnicy Praga PoBudnie. Od 1994 r. gmina Rembertw istnieje jako samodzielna jednostka administracyjna- gmina Warszawa-Rembertw. Od 27 pazdziernika 2002 roku Rembertw zostaje jedn z pikniejszych dzielnic Warszawy, a je|eli tak nie jest, to mamy nadziej, |e tak bdzie. PoBo|enie Rembertw jest jedn z najbardziej na wschd poBo|onych dzielnic Warszawy. (slajd 2) Graniczy: - od pBnocy: z gmin Zbki, - od wschodu: z gmin Zielonk i dzielnic WesoBa, - od poBudnia: z dzielnic Wawer, - od zachodu: z dzielnicami Praga PoBudnie i Targwek. Zanim przejdziemy do analizy r|norodnych danych i wskaznikw dotyczcych jako[ci i poziomu |ycia w poszczeglnych dzielnicach Warszawy postaramy si przynajmniej w przybli|ony sposb zdefiniowa powy|sze pojcia. Po zapoznaniu si z wieloma definicjami w literaturze fachowej i encyklopedii stworzyli[my na wBasny u|ytek nastpujce pojcie poziomu |ycia. Poziom |ycia jest to stopieD zaspokojenia potrzeb poprzez konsumpcj dbr materialnych i usBug. Mwic swoimi sBowami ludzie maj wy|szy poziom |ycia je|eli korzystaj z szerokiego zakresu usBug. Korzystaj np.; z usBug wyspecjalizowanych firm pralniczych, fryzjerskich, gastronomicznych, krawieckich, transportowych, czy te| firm sprztajcych itp. oraz konsumuj dobra materialne, tzn. maj du|e mieszkania, dobrze wyposa|one zarwno w elementy staBe: Bazienki, ubikacje, gaz z sieci, wodocigi, centralne ogrzewanie, sprzt AGD, czy te| posiadanie dobrego samochodu. Wszystkie powy|sze dobra oraz wysoko[ dochodw ludno[ci [wiadczy o ich poziomie |ycia Wikszy problem stanowiBo zdefiniowanie pojcia jako[ |ycia . W literaturze spotyka si wiele koncepcji. Oglnie przyjmuje si omawianie tego pojcia w dwch pBaszczyznach: obiektywnej i subiektywnej. My na obecnym etapie projektu zajmiemy si obiektywn ocen jako[ci |ycia , na ktre skBada si zespB warunkw |ycia czBowieka: zaspokojenie jego potrzeb bytowych, atrybuty szeroko pojtego [rodowiska przyrodniczego i spoBeczno-kulturowego oraz obiektywne wskazniki zwizane z poziomem |ycia. W szeroko rozumianych badaniach jako[ci |ycia stosuje si jeszcze metody ankietowe, ktre pokazuj subiektywne odczucia ludzi okre[lajce ich jako[ |ycia. Nale|y uwzgldnia, |e ka|dy czBowiek ma inne oczekiwania i inne oceny podobnych wskaznikw. Np. jedni s samotnikami lubicymi po pracy cisz i izolacj od ssiadw, a inni lubi |ycie towarzyskie typu akademickiego w bloku blisko swoich ssiadw. Ka|dy czBowiek ma inne odczucia i inne reakcje na podobne bodzce. Zagospodarowanie przestrzeni Warszawa- Rembertw zajmuje ok. 19,3 km2 nale|y do jednych z sze[ciu mniejszych dzielnic miasta. Mniejszymi dzielnicami s: {oliborz 8,5 km2 oraz Ursus, Ochota, Praga-PBnoc i Zrdmie[cie. Natomiast najrozleglejsza dzielnica Warszawy jest czterokrotnie wiksza - Wawer 79,7 km2. (slajd 3,4) Tak si przedstawia diagram udziaBu procentowego powierzchni poszczeglnych dzielnic w stosunku do powierzchni Warszawy. Najrozleglejszy Wawer 15,4%, a najmniejszy {oliborz 1,6%. (slajd 5) WBa[nie na mapce wida najwiksze dzielnice zaznaczone najintensywniejszym kolorem. (slajd 6) ( slajd 7) W strukturze wykorzystania ziemi w Rembertowie dominuj obszary le[ne 34,2%. Pod tym wzgldem dzielnica zajmuje trzecie miejsce po WesoBej 56,5% i Wawrze. Obszary le[ne praktycznie nie wystpuj na: Ochocie, Pradze PBnoc, Zrdmie[ciu, Ursusie i {oliborzu. (slajd 8) Obszar midzy ulicami Marsa, {oBniersk i torami kolejowymi (Warszawa - MiDsk Mazowiecki) - z uwagi na unikatow ro[linno[ - 21 grudnia 1998 roku zostaB uznany za rezerwat przyrody pod nazw "Kawczyn". Celem ochrony jest zachowanie ze wzgldw naukowych i dydaktycznych ciepBolubnych gatunkw ro[lin naczyniowych i ich stanowisk. ( slajd 9) Na terenie Rembertowa znajduje si 9 pomnikw przyrody. Pomniki przyrody w naszej dzielnicy nie s znane przez znaczn cz[ mieszkaDcw, jak i przez nas uczniw. My[l, |e jedn z kolejnych prac wykonanych w naszej szkole bdzie opis i sfotografowanie atrakcji przyrodniczych w naszym krajobrazie, a nastpnie zamieszczenie ich w Internecie. Mo|e by to ciekawe. (slajd 10) Rembertw znajduje si w[rd piciu dzielnic o najmniejszym udziale w strukturze wykorzystania ziemi gruntw zabudowanych i zurbanizowanych. Stanowi one tylko 33,2% powierzchni. Daje nam to pite miejsce za dzielnic: WesoBa, Wawer, BiaBoBka i Wilanw. (slajd 11) (slajd 12) Natomiast u|ytki rolne (20,2%) wraz z pozostaBymi terenami (12,3%) stanowi kolejne 32,5%. (slajd 13) (slajd 14) Prosz zwrci uwag na Wilanw, gdzie grunty orne zajmuj 53,7% powierzchni i {oliborz, gdzie tego typu zjawisko nie wystpuje. Powy|sze dane wskazuj, |e w Rembertowie znajduje si sporo wolnych przestrzeni i terenw le[nych. Stwarza to mo|liwo[ci rozwoju obszarw pod budownictwo niskie i rekreacyjno-sportowe. Taka struktura ma niewtpliwie pozytywny wpByw na jako[ |ycia w tej dzielnicy. Ludno[ (slajd 15) W 2007 roku Rembertw zamieszkiwaBo 22882 osb, co stanowiBo 1,34% populacji ludno[ci Warszawy. (slajd 16) Nale|y on do dzielnic o najni|szej gsto[ci zaludnienia 1186 osb na km2 przy [redniej dla Warszawy niemal|e trzykrotnie wy|szej 3300 osb/km2. Mniejsza gsto[ci zaludnienia mo|e pochwali si tylko: Wilanw 454 osb/km2, Wawer 850 osb/km2, WesoBa 954 osb/km2 i BiaBoBka 1134 osb/km2. Najwy|szy wskaznik gsto[ci zaludnienia jest na Ochocie 9345 osb/km2. (slajd 17) (slajd 18) Podobnie sytuacja przedstawia si je|eli chodzi o gsto[ zaludnienia na obszarze zurbanizowanym. Do obszarw zurbanizowanych zaliczamy: tereny mieszkaniowe, przemysBowe, inne tereny zabudowane, tereny przeznaczone pod zabudow, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne. SiB rzeczy jest na nich wy|sza gsto[ zaludnienia. Rembertw z wynikiem 3560 osb/km2 przy 6 764 osb/km2 dla Warszawy zajmuje rwnie| pite miejsce po WBochach 2154 osb/km2, WesoBej 2922 osb/km2, Wilanowie 3108 osb/km2 i Wawrze z gsto[ci 3315 osb/km2. Natomiast najwy|sza gsto[ zaludnienia na obszarze zurbanizowanym jest na Pradze PoBudnie 9827 osb/km2. (slajd 19) Stosunkowo nisk gsto[ zaludnienia w naszej dzielnicy nale|y okre[li, jako warto[ pozytywn. Korzystniejsze s warunki zamieszkania na obszarach o mniejszej gsto[ci zaludnienia. Mniejsze nasilenie ruchu umo|liwia wikszy komfort wypoczynku, a wic i lepsz jako[ |ycia. (slajd 20) Korzystnie przedstawia si rwnie| na tle Warszawy struktura pBci i wieku w Rembertowie. Struktura pBci mierzona wskaznikiem feminizacji wskazuje nam liczb kobiet przypadajc na 100 m|czyzn. Im ten wskaznik jest bli|szy 100 tym jest korzystniejszy. Oznacz rwnowag pBci. W tym przypadku Rembertw z warto[ci 107,8 kobiet/100 m|czyzn zajmuje drugie miejsce po dzielnicy WesoBa 106 kobiet/100 m|czyzn. W pozostaBych dzielnicach nierwnowaga pBci jest wiksza z rekordowym wynikiem na {oliborzu 127,7 kobiet/100 m|czyzn. (slajd 21) Kolejnym analizowanym wskaznikiem jest struktura wiekowa ludno[ci. Rozpatrujemy j w trzech przedziaBach: wieku przedprodukcyjnym (0-14 lat), wieku produkcyjnym (15-64 lat) i wieku poprodukcyjnym (65 lat i wicej). (slajd 22) Rembertw nale|y do jednych z dzielnic o najwikszym udziale procentowym ludno[ci w wieku przedprodukcyjnym od 0-14 lat 13,5%. Jest pod tym wzgldem na pitym miejscu po BiaBoBce ze wskaznikiem 18,0%, WesoBej 17,6%, Ursusie 15,1% i Wilanowie 13,9%. Stosunkowo du|y udziaB w strukturze wiekowej dzielnicy stanowi ludno[ w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 73,7% przy [redniej dla Warszawy 70,9%. Rembertw zajmuje w tym przypadek czwarte miejsce po: Ursynowie 79,2%, Bemowie 78,4% i BiaBoBce 76,5%. Ludno[ w wieku poprodukcyjnym stanowi 12,8%. W tym przypadku rwnie| daje nam to pit lokat po: BiaBoBce 5,5%, Ursynowie 8,4%, Bemowie 10,1 % i WesoBej 10,1%. Najwy|szy wskaznik ludno[ci w wieku poprodukcyjnym jest w Zrdmie[ciu 24,3%. (slajd 23) Mamy wyr|niajc si BiaBoBk z warto[ci 18% i dzielnice centralne z niskimi wskaznikami. (slajd 24, 25) W tym przedziale wiekowym dominuje Ursynw 79,2%, a najni|sza warto[ jest w Zrdmie[ciu 64,2%. Reasumujc mo|na stwierdzi, ze zarwno struktura pBci, jak i wieku w Rembertowie jest stosunkowo korzystna na tle Warszawy i zdecydowanej wikszo[ci dzielnic. W tych przypadkach za pozytywne bdziemy uwa|a jeden z ni|szych wskaznikw feminizacji, wysoki udziaB ludno[ci w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz niski udziaB ludno[ci w wieku poprodukcyjnym. Ruch naturalny ludno[ci (slajd 26) Ruch naturalny ludno[ci charakteryzuje nam dynamik kierunku rozwoju ludno[ci. Branych jest tu pod uwag wiele wskaznikw, m. in.: zawierane maB|eDstwa, rozwody, urodzenia |ywe, zgony, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty wyra|onych w 0 oraz saldo migracji wyra|one w liczbach bezwzgldnych. (slajd 27) Pierwszym wskaznikiem jakim posBu|ymy si bdzie wskaznik zwieranych maB|eDstw na 1000 mieszkaDcw. W Rembertowie wynosi on 5,740 przy [rednim dla Warszawy 5,610 . Daje to nam szst pozycj w rankingu. Najwy|sz warto[ wskaznik przyjmuje w dzielnicy Zrdmie[cie 7,630 , a najni|sz w WesoBej 4,430 . (slajd 28) (slajd 29) Natomiast ciekaw warto[ w Rembertowie ma wskaznik rozwodw 0,490 . Daje to nam trzeci pozycj po: Targwku 0,220 i Wawrze 0,330 . Tu nale|y zaznaczy, |e [redni wskaznik rozwodw dla Warszawy wynisB 2,220 , a najwiksz warto[ miaB na Pradze PBnoc 9,360 . (slajd 30) Trudno na obecnym etapie zinterpretowa przyczyn powy|szego wyniku, ale na pewno zwizany jest on z jako[ci |ycia. W przypadku Rembertowa z jego pozytywn stron. (slajd 31) Analizujc wskazniki urodzeD i zgonw zauwa|ymy, |e w Rembertowie s one stosunkowo niskie i wynosz odpowiednio: urodzenia |ywe 8,70 wobec warto[ci [redniej10,220 dla Warszawy oraz zgony 8,170 wobec 10,290 dla Warszawy. Najwy|szym wskaznikiem urodzeD 17,590 mo|e poszczyci si BiaBoBka, a najni|szym Ochota 8,170 . Natomiast najni|szym wskaznikiem zgonw 4,250 szczyci si Ursynw, a najwy|szym {oliborz 15,99%. (slajd 32, 33, 34) Oba powy|sze wskazniki maj wpByw na przyrost naturalny, ktry w Warszawie jest na niewielkim minusie -0,070 . Oznacza to, |e liczba ludno[ci naszej stolicy powinna z roku na rok male. (slajd 35) Przy tej charakterystyce nasza dzielnica nie wyglda imponujco. Przyrost naturalny jest dodatni, ale tylko 0,540 npp V 0 x tv>N {ss{kck[k[h/sOJQJhkOJQJhcOJQJh!q OJQJh$ OJQJh;OJQJh2OJQJh2OJQJh]2OJQJh=EOJQJhbOJQJh5h55CJOJQJh5OJQJha 5CJ(OJQJhh5CJ(OJQJhh5CJ OJQJhOJQJhgOJQJ#p V @vF24x`gd0j ^`gda gda jlpDF24 и蟃gR667h/shUs56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(hghCJOJPJQJaJnHtH7h+Qh56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7h0jh0j56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH1h0j56B* CJOJPJQJaJnHphI}tHh?8OJQJhM]OJQJhhOJQJhkOJQJh/sOJQJhUsOJQJh0jOJQJhOJQJhOJQJ tvx8 B!D!#($*$&%(%%ܮ|q|f[SK6(hgh+QCJOJPJQJaJnHtHh+QOJQJhNAZOJQJh5hTxOJQJh5hNAZOJQJh5hOJQJh5h.xOJQJ(hghCJOJPJQJaJnHtH"hTxCJOJPJQJaJnHtH"hCKCJOJPJQJaJnHtH7h0jhB56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hBCJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH\D!`"0#*$(%' '4'''.(((L)N)**+,,,,0L1N12dgd/%%%&6&l&' '2'4'F'''''''(((L)ucGcuu5u5"hnCJOJPJQJaJnHtH7h+yh*56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h*CJOJPJQJaJnHtH"h/CJOJPJQJaJnHtH(h/h/CJOJPJQJaJnHtHh5hP>"h0jCJOJPJQJaJnHtH"hLCJOJPJQJaJnHtH%hw5CJOJPJQJaJnHtH%hfW5CJOJPJQJaJnHtH+h0jh0j5CJOJPJQJaJnHtH+h0jhfW5CJOJPJQJaJnHtH+hfWhfW5CJOJPJQJaJnHtH"hwCJOJPJQJaJnHtH"hfWCJOJPJQJaJnHtH"h CJOJPJQJaJnHtHL1N111^3x3345^555&7j7|78888$9&9٭ٗsasOOOD6h5h 5CJOJQJh55CJOJQJ"hSCJOJPJQJaJnHtH"hwxCJOJPJQJaJnHtH"h~CJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH+hwhfW5CJOJPJQJaJnHtH+hhfW5CJOJPJQJaJnHtH+hfWhfW5CJOJPJQJaJnHtH"hfWCJOJPJQJaJnHtH(h0jhwCJOJPJQJaJnHtH245888&9(9*9:;;x<4=6==&>&@l@6CF,F*HNHdH ^`gdE[^gd_i( ^`gdegdegd dgd/&9(9*9R9T9d9f9|999999999::.:6:8:::<:@:L:\:^:p::::::::X;f;;;;;;;;ɯѧɧɧɧɟɷɯɯɯɯt#hOhXr56B* OJQJphI}h OJQJhXrOJQJh`H*OJQJhOJQJh`OJQJhOJQJhH*OJQJhH*OJQJhOJQJhOJQJ(h/h CJOJPJQJaJnHtH"h CJOJPJQJaJnHtH+;;;;<"=0=2=4====== >>>>>">$>&>>ձՔvdUJ?h`h OJQJh(h OJQJhN56B* OJQJphI}#hNh(56B* OJQJphI}he6B* OJQJphI}h!gOJQJh(OJQJh`hOJQJ#hbhb56B* OJQJphI}#hbh56B* OJQJphI}#hs[hs[56B* OJQJphI}hOJQJh/OJQJhXrOJQJ#hOhO56B* OJQJphI}>>?L?b?>@D@X@Z@h@j@l@hAAABCC C"C.C2C6CLCCFFFF·paYQIQhP^+OJQJhNwOJQJh[jOJQJh/-{56B* OJQJphI}#h/-{h(56B* OJQJphI}(h`h`CJOJPJQJaJnHtHh`h`OJQJ(h`h)ACJOJPJQJaJnHtHh`h OJQJh(5OJQJ#h =h =56B* OJQJphI}heOJQJh(OJQJhFy]OJQJh`h)AOJQJF"F(F*F,FFG(H*H4H6H8H:HJHNHIJ|jXF-F1he56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hNwCJOJPJQJaJnHtH"heCJOJPJQJaJnHtH"h={CJOJPJQJaJnHtH"hE[CJOJPJQJaJnHtH"h{CJOJPJQJaJnHtH"h CJOJPJQJaJnHtH"h)ACJOJPJQJaJnHtH"h`CJOJPJQJaJnHtHhNwOJQJhP^+56B* OJQJphI}#hP^+hNw56B* OJQJphI}NHPH`HdHII.I0ITwd^`gdEd^`gdE[dgd{`JbJ6KXBXHXxXoSoA/"h1BCJOJPJQJaJnHtH"hJCJOJPJQJaJnHtH7h!nhE56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(hEhDcCJOJPJQJaJnHtH%hJ5CJOJPJQJaJnHtH%huL5CJOJPJQJaJnHtH+h h 5CJOJPJQJaJnHtH+h hJ5CJOJPJQJaJnHtH+h hJ_+5CJOJPJQJaJnHtH%h3;5CJOJPJQJaJnHtHxXXXX"YRYYYYjZlZZZ [@[[\\*\`\b\d\t\x\z\ʦʸܸܸ܂pTpB"hg}CJOJPJQJaJnHtH7hgdhgd56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hCJOJPJQJaJnHtH"h>TwCJOJPJQJaJnHtH"h:ACJOJPJQJaJnHtH"h,CJOJPJQJaJnHtH"h[HCJOJPJQJaJnHtH"hJCJOJPJQJaJnHtH"h1BCJOJPJQJaJnHtH"h CJOJPJQJaJnHtHz\]^&^(^,^6^8^H^X^Z^\^z^^^ _0_H_____`P`R`T`ܸxffTTBBT"hWCJOJPJQJaJnHtH"hH CJOJPJQJaJnHtH"h/DCJOJPJQJaJnHtH"h[HCJOJPJQJaJnHtH7hIhI56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hICJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH"hcTCJOJPJQJaJnHtH"h,CJOJPJQJaJnHtH"hz-CJOJPJQJaJnHtHz\]Z^V`aHb,dBd6eeeehhhhi4ikk&nRnpqqnuvd^`gd_Sdgd{T`V`&aaaaaFbHbbbbb*d,d.d>dddeeʸʦʦʂfTBT"h`UCJOJPJQJaJnHtH"h%@CJOJPJQJaJnHtH7h_Sh_S56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hCJOJPJQJaJnHtH"h+CJOJPJQJaJnHtH"h%JCJOJPJQJaJnHtH"h/DCJOJPJQJaJnHtH"hwCJOJPJQJaJnHtH"hWCJOJPJQJaJnHtH"hz-CJOJPJQJaJnHtHe*e2eee8gghhhhiʸ}jWE/+h5h 5CJOJPJQJaJnHtH"h%JCJOJPJQJaJnHtH%ho5CJOJPJQJaJnHtH%hBg(5CJOJPJQJaJnHtH%huL5CJOJPJQJaJnHtH+h%Jh%J5CJOJPJQJaJnHtH"h+CJOJPJQJaJnHtH"h%@CJOJPJQJaJnHtH1h`U56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7h*Fh,56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH iii i0i2i4i>iij$j6j8jLjkĨē~lZHZ6H6"h?ACJOJPJQJaJnHtH"hyCJOJPJQJaJnHtH"hwaCJOJPJQJaJnHtH"h%JCJOJPJQJaJnHtH(h%Jh%JCJOJPJQJaJnHtH(h}&h%JCJOJPJQJaJnHtH7h}&h}&56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h}&h}&CJOJPJQJaJnHtH%h5CJOJPJQJaJnHtH%h+5CJOJPJQJaJnHtHkkkkzlllllllll m,mDmmmmmmucucucJ1h zh:AB*CJOJPJQJaJnHphtH"h}CJOJPJQJaJnHtH"hRCJOJPJQJaJnHtH(h zh:ACJOJPJQJaJnHtH"hwaCJOJPJQJaJnHtH"hWCJOJPJQJaJnHtH"h?ACJOJPJQJaJnHtH7h}h}56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h}CJOJPJQJaJnHtHmmmnnnnn"n$n&n>nŰoSoA/"h`CJOJPJQJaJnHtH"hWCJOJPJQJaJnHtH7h]Qh]Q56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h]Qh]QCJOJPJQJaJnHtH+h]QB* CJOJPJQJaJnHphI}tH+h}B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h zh:ACJOJPJQJaJnHtH"h}CJOJPJQJaJnHtH"hoCJOJPJQJaJnHtH+hRB*CJOJPJQJaJnHphtH >nNnPnRnvnnnnnnnnѼwaL7%"hRCJOJPJQJaJnHtH(h zh:ACJOJPJQJaJnHtH(h zh}CJOJPJQJaJnHtH+h}B*CJOJPJQJaJnHphtH+hRB*CJOJPJQJaJnHphtH+hU4B*CJOJPJQJaJnHphtH1h}h}B*CJOJPJQJaJnHphtH(h?Ah`CJOJPJQJaJnHtH"h`CJOJPJQJaJnHtH7h`h`56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH nnn0o2o:ooNoPoXoZo\oooVpXpZpӺ饐w饐bL6L6L+h zB*CJOJPJQJaJnHphtH+hU4B*CJOJPJQJaJnHphtH(h zhd<CJOJPJQJaJnHtH1hd<h}B*CJOJPJQJaJnHphtH(h zh:ACJOJPJQJaJnHtH(h zh}CJOJPJQJaJnHtH1h}h}B*CJOJPJQJaJnHphtH+hRB*CJOJPJQJaJnHphtH+h}B* CJOJPJQJaJnHphI}tHZpnp~ppppppqqjqlqqq鷜iiSi;.hU45B*CJOJPJQJaJnHphtH+hRB*CJOJPJQJaJnHphtH4hRhR5B*CJOJPJQJaJnHphtH.ho5B*CJOJPJQJaJnHphtH4hRhU45B*CJOJPJQJaJnHphtH+h}B*CJOJPJQJaJnHphtH7hh56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH qqqqqqrrsss2ssdspsxszsssss:ttttϳϚnXnBnXBXnX+h[HB*CJOJPJQJaJnHphtH+h zB*CJOJPJQJaJnHphtH+h1B*CJOJPJQJaJnHphtH+hU4B*CJOJPJQJaJnHphtH1hhRB*CJOJPJQJaJnHphtH7hh56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH1hhB*CJOJPJQJaJnHphtH.h5B*CJOJPJQJaJnHphtHttu4uHuJuZujuluDvFvvvvvv齧r\F\0\+hIfB*CJOJPJQJaJnHphtH+h zB*CJOJPJQJaJnHphtH+hU4B*CJOJPJQJaJnHphtH1h 56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7hePheP56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hePB*CJOJPJQJaJnHphtH+h B*CJOJPJQJaJnHphtH+hoB*CJOJPJQJaJnHphtH+h1B*CJOJPJQJaJnHphtHvvwB` tnpd^`gdqd^`gd d^gdcdgd{vvw wwwwLjnxʹ鞈ppppZ>Z7h_yh_y56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+h_yB*CJOJPJQJaJnHphtH+hoB*CJOJPJQJaJnHphtHU+h zB*CJOJPJQJaJnHphtH+hU4B*CJOJPJQJaJnHphtH1h_y56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7hjohjo56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hjoB*CJOJPJQJaJnHphtH. Najwy|szy za[ jest w BiaBoBce 12,970 , a najni|szy na {oliborzu -7,310 . Ujemny przyrost naturalny jest w 8 dzielnicach. (slajd 36) (slajd 37) Nieco wcze[niejsza sugestia o spadku liczb mieszkaDcw naszego miasta ze wzgldu na lekko ujemny przyrost naturalny jest nieprawdziwa. Poniewa| nie uwzgldnia salda migracji ludno[ci, ktre jest dodatnie i w liczbach bezwzgldnych wynosi ono 5785 osb. To znaczy o tyle wicej nowych osb osiedliBo si w Warszawy, jak z niej wyjechaBo. Przy czym najwy|sze saldo migracji w liczbach bezwzgldnych jest w BiaBoBce 2785, a najni|sze w Zrdmie[ciu -840. (slajd 38) Ten obraz nieco si zmienia wyra|ajc przyrost rzeczywistym wskaznikiem wyra|onym w promilach. I tak dla Warszawy wynosi on 0,330 , a dla Rembertowa 11,410 . Skrajna warto[ najwy|sza jest w Wilanowie 57,350 , a najni|sza ujemna w Zrdmie[ciu -13,280 . (slajd 39) Podsumowujc mo|na stwierdzi, |e tendencja rozwoju ludno[ci w Rembertowie jest korzystna. Posiadamy na lekkim plusie przyrost naturalny i znaczc nadwy|k w bilansie migracji. Zwiadczy to o atrakcyjno[ci naszej dzielnicy. Rodziny (slajd 40, 41) Rodziny z dziemi stanowi w Rembertowie 56% przy [redniej warto[ci dla Warszawy 45,5% daje nam czwarte miejsce. Wyprzedza nas BiaBoBka 61,% oraz Ursynw i Bemowo. Natomiast najni|szy udziaB maB|eDstw z dziemi jest w Zrdmie[ciu 35,7%. (slajd 42) (slajd 43) Natomiast niski procentowy udziaB mamy maB|eDstw bez dzieci 23%. Korzystniejszym wskaznikiem charakteryzuje si jedynie WesoBa 22,2% oraz Ursynw i BiaBoBka. Najwiksz warto[ wskaznik maB|eDstw bez dzieci osignB na Ochocie 34,8% przy [rednim wyniku dla Warszawy 28,9%. (slajd 44) (slajd 45) Rembertw ma jeden z najmniejszych wskaznikw rodzin niepeBnych 21% przy [rednim dla Warszawy 25,7%. Najwikszy udziaB rodzin niepeBnych mamy na Pradze PBnoc 33,5%, a najmniejszy w BiaBoBce 15,6%. (slajd 46) (slajd 47) Wysoki w Rembertowie jest wskaznik rodzin z dziemi do 24 lat pozostajcymi na utrzymaniu rodzicw 58,9% przy [redniej dla Warszawy na poziomie 49,6%. Najwy|szy omawiany wskaznik jest w BiaBoBce 64,6%, a najni|szy {oliborzu 43,2%. (slajd 48) Gospodarstwa domowe Gospodarstwo domowe jest kategori ekonomiczn, kryterium: posiadanie oraz zarzdzanie wsplnym majtkiem oraz wsplnym bud|etem w celu zaspokajania gBwnych potrzeb czBonkw gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe mog by jednoosobowe lub wieloosobowe. Gospodarstwa wieloosobowe stanowi zespB osb, razem zamieszkujcych lub niezamieszkujcych razem, wsplnie si utrzymujcych (w ogromnej wikszo[ci poBczonych wizami biologicznymi i stanowicych rodziny). Rodziny wielopokoleniowe mog tworzy niejednokrotnie gospodarstwa wielorodzinne. Osoby samotne, utrzymujce si samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe. (slajd 49, 50) Interesujco przedstawia si struktura gospodarstw domowych rodzinnych. W Rembertowie zgodnie z oczekiwaniami dominuj gospodarstwa domowe jednorodzinne 96,2% przy [redniej w Warszawie 97,1%. Najni|szy udziaB gospodarstwa domowe jednorodzinne stanowi w Wawrze 95,5%, a najwy|szy na Ursynowie 97,8%. (slajd 51) (slajd 52) Gospodarstwa dwurodzinne w Rembertowie maj udziaB na poziomie 3,6%. Jest to wynik znacznie wy|szy jak [redni dla Warszawy 2,8%. Pod wzgldem tego miernika wyprzedzaj nas tyko cztery dzielnice: Wawer ze skrajn warto[ci 4,2%, a w dalszej kolejno[ci Targwek 3,9%, Ursus i Wilanw po 3,7%. Najmniejszy odsetek gospodarstw dwurodzinnych jest na Ursynowie 2,1%. (slajd 53) (slajd 54) Gospodarstwa trzyrodzinne i wiksze stanowi 0,19% i jest to druga co do wielko[ci warto[ w Warszawie. Wy|sza warto[ wskaznika wystpuje w ssiedniej dzielnicy Wawer 0,21%. Zrednia warto[ dla Warszawy wynosi 0,08%, a najni|sza wystpuje w dzielnicy Bemowo 0,07%. (slajd 55) Kolejnym analizowanym wskaznikiem jest procentowy udziaB gospodarstw domowych nierodzinnych prowadzonych przez osoby niespokrewnione lub jednoosobowe. Dominuj jednak w[rd nich gospodarstwa jednoosobowe. (slajd 56) W Rembertowie gospodarstwa nierodzinne stanowi 39,8% co daje nam warto[ zbli|on do [redniej dla Warszawy 40,3%. Natomiast skrajne warto[ci wystpuj: w WesoBej 19,0% i Zrdmie[ciu 52,8%. (slajd 57) (slajd 58) Je|eli chodzi o przecitn liczb osb w rodzinie to Rembertw zajmuje drugie miejsce pod wzgldem [redniej wielko[ci rodzin z warto[ci 2,62 osb w rodzinie tu| za BiaBoBk 2,65 osb w rodzinie. Zrednia dla Warszawy wynosi 2,19 osb w rodzinie. Natomiast skrajna warto[ najni|sza wystpuje w Zrdmie[ciu 1,87 osb w rodzinie. (slajd 59) Oceniajc powy|sze wskazniki mo|na przyj zaBo|enie, |e z obiektywnego punktu widzenia w naszej dzielnicy stosunkowo du|y odsetek jest gospodarstw domowych dwurodzinnych i trzyrodzinnych. W naszej dzielnicy s rwnie| przecitnie wiksze rodziny. Czy mo|e to mie zwizek z jako[ci |ycia nale|aBoby to zweryfikowa badaniami ankietowymi. Z du| doz prawdopodobieDstwa zaliczymy to na korzy[ jako[ci |ycia. Struktura zatrudnienia (slajd 60, 61) Struktura zatrudnienia w naszej dzielnicy nie jest korzystna. W sektorze przemysBowym zatrudnionych byBo 22,8% pracujcych. Jest to wicej, jak przecitna dla Warszawy 18,5%. Przy czym zatrudnienie w przemy[le w BiaBoBce stanowiBo a| 44,7%, a w Zrdmie[ciu tylko 10,1%. Zatrudnienie natomiast w sektorze usBug byBo odwrotnie proporcjonalne do zatrudnienia w przemy[le. (slajd 62) W nowoczesnej gospodarce sektor usBug powinien odgrywa wiksz rol w zatrudnieniu. W tym przypadku na tle innych dzielnic dominuje Zrdmie[cie. Analizujc wskaznik bezrobocia i struktur zatrudnienia nale|y zauwa|y, |e Rembertw nie wypada korzystnie na tle Warszawy, jak i innych dzielnic. Ze wzgldu na dostpne dane posBu|ono si wskaznikiem liczby bezrobotnych przypadajcych na 1000 mieszkaDcw. (slajd 63) W Rembertowie jest on wy|szy o 4,30 od [redniej dla Warszawy 18,70 i wynosi 230 . Wy|szy wskaznik ni| w naszej dzielnicy jest jedynie na: Pradze PBnoc 35,30 , Pradze PoBudnie 270 , Targwku 24,30 i w Wawrze 240 . Najni|szy natomiast jest w Wilanowie 10,40 . (slajd 64) (slajd 65) Rwnie| wskaznik liczby pracujcych na 1000 mieszkaDcw jest niski 276 przy [redniej 463 w Warszawie. Skrajna warto[ najni|sza omawianego wskaznika jest w WesoBej 147 pracujcych na 1000 mieszkaDcw, a najwy|sza 1677 pracujcych na 1000 mieszkaDcw w Zrdmie[ciu. Tak warto[ wskaznikw mo|na tBumaczy tym, i| WesoBa jest dzielnic typu sypialnia , tzn. peBni funkcj mieszkaniow. Natomiast Zrdmie[cie staje si typowym city wielkiego miasta z du| liczb wie|owcw i funkcj usBugowo-handlow. Mieszkania (slajd 66, 67) Rembertw jest w czoBwce dzielnic Warszawy je|eli chodzi o [redni powierzchni u|ytkow mieszkania. I tak, [rednia powierzchnia u|ytkowa mieszkania dla stolicy wynosi 57,4 m2, a dla Rembertowa 74,3 m2 o 16,9 m2 wicej. Wiksz powierzchni mog poszczyci si jedynie trzy dzielnice: WesoBa 108,6 m2, Wilanw 105,6 m2 i Wawer 94,5 m2. Jeste[my wic, jak to si mwi w doborowym, elitarnym towarzystwie. Najgorzej sytuacja przedstawia si na Pradze PBnoc 44,5 m2 i Woli 44,6 m2. (slajd 68) Rwnie| je|eli wezmiemy pod uwag przecitn liczb izb przypadajcych na jedno mieszkanie sytuacja przedstawia si podobnie i jest rwnie| korzystna dla dzielnicy Rembertw. Przecitna liczba izb w mieszkaniu w Warszawie wynosi 3,13. W dzielnicy Rembertw 3,66, a wy|szy wskaznik miaBy te same dzielnice co poprzednio tylko nieco w innej kolejno[ci: WesoBa 4,47, Wawer 4,16 i Wilanw 4,01. (slajd 69) Powy|sze mierniki pokazuj nam w pozytywnym [wietle poziom |ycia w Rembertowie, jak i jego jako[. Wyposa|enie mieszkaD Wodocigi (slajd 70) W Warszawie w wodocigi wyposa|onych jest 99,4% mieszkaD. Mamy dwie dzielnice: Ochot i Wol ze 100% wyposa|eniem, a skrajn najni|sz warto[ reprezentuje w tym przypadku Rembertw 93,9%. (slajd 71) Ustp spBukiwany (slajd 72) Tego typu urzdzenie znajduje si w Warszawie w 98,4% mieszkaD i podobnie jak poprzednio najgorzej sytuacja przedstawia si w Rembertowie 91,1% mieszkaD, a najlepiej na Ochocie 99,8%. (slajd 73) Aazienka (slajd 74) Nie najlepiej sytuacja przedstawia si je|eli chodzi o wyposa|enie mieszkaD w Bazienk. W tym przypadku Rembertw znalazB si na drugiej niechlubnej pozycji od koDca z wynikiem 88,3% wyprzedzajc jedynie Prag PBnoc, gdzie jedynie 80,4% mieszkaD posiada Bazienk. Najkorzystniej pod tym wzgldem prezentuje si Ursynw 99,6%. (slajd 75) Gaz z sieci (slajd 76) Pod wzgldem wyposa|enia mieszkaD w gaz z sieci jeste[my po Wilanowie 64,4% na przedostatni miejscu z wynikiem 69,9% mieszkaD. Zrednia warto[ dla Warszawy wynosi 86%, a wynik najlepszy jest w dzielnicy Bielany 91,7%. (slajd 77) Centralne ogrzewanie (slajd 78) Wyposa|enie w centralne ogrzewanie mieszkaD jest w Warszawie na poziomie 93,9%. Najgorzej sytuacja pod tym wzgldem przedstawia si na Pradze PBnoc 69,1% i w Rembertowie 78,2%. Najkorzystniej wynik przedstawia si w dzielnicy Bemowo 99,2%. (slajd 79) Wyposa|enie mieszkaD wskazuje nam, |e Rembertw pod tym wzgldem znacznie odstaje poziomem od innych dzielnic Warszawy. BezpieczeDstwo (slajd 80) Wypadki drogowe (slajd 81) Wskaznik wypadkowo[ci wyra|ony liczb wypadkw drogowych na 1000 mieszkaDcw w Rembertowie jest wysoki 12,67%%. Wy|szy jest jedynie we WBochach 17,63%% i Zrdmie[ciu 16,51%%. Najni|sza warto[ wypadkowo[ci jest na Bemowie 5,56%%. (slajd 82) Ofiary wypadkw (slajd 83) W Rembertowie na ogln liczb 29 wypadkw byBo 34 ofiar wypadkw, co daje nam wskaznik liczony liczb ofiar wypadkw przez liczb wypadkw na poziomie 1,17. Jest to jeden z ni|szych wynikw w Warszawie, gdzie [rednia wynosi 1,28, a ni|sza ni| w naszej dzielnicy jest jedynie w Wilanowie 1,06 i na Woli 1,14. Najwy|szy natomiast jest w BiaBoBce 1,45. (slajd 84) Ofiary [miertelne (slajd 85) W[rd ofiar wypadkw w 2007 roku w Rembertowie zginBa jedna osoba. Wyra|ajc to wskaznikiem procentowym z oglnej liczby ofiar wynisB on 2,9%. ByB to wynik najlepszy w Warszawie. Zredni wynik dla stolicy wynisB 5,6%. Najgorszy wynik w tym przypadku przypadB dzielnicy Bemowo 12,5%. (slajd 86) Przestpstwa (slajd 87, 88) Wskaznik przestpstw wyra|ony liczb przestpstw przypadajcych na 1000 mieszkaDcw w Warszawie wynisB 38,270 , a w Rembertowie 21,110 . Jest to najni|szy wynik, co [wiadczy, |e nasza dzielnica jest najbezpieczniejsza. Podobnej warto[ci wskazniki wystpiBy w dzielnicy Ursynw i Bemowo. Natomiast po drugiej stronie skali znalazBa si dzielnica Wilanw 86,060 , Zrdmie[cie 77,330 i Praga PBnoc 57,700 . (slajd 89) (slajd 90) Korzystnie wpadamy rwnie| przy charakteryzowaniu struktury przestpstw. W naszej dzielnicy przestpstwa o charakterze kryminalnym stanowiBy 73,71% i byB to najlepszy wskaznik przy [redniej w Warszawie 83,11%. Najgorzej pod tym wzgldem wypadBa dzielnica Bemowo 89,64%, ktra charakteryzowaBa si niskim wskaznikiem przestpczo[ci, ale du|ym procentowym udziaBem przestpstw kryminalnych. (slajd 91) (slajd 92) Przeanalizowali[my jeszcze wskaznik procentowy przestpstw przeciw zdrowiu. UdziaB tych przestpstw w Warszawie wynisB 1,59%. W Rembertowie byB on na poziomie 2,48%. Wy|szy udziaB tego typu przestpstw byB jedynie w Ursusie 2,65% i {oliborzu 3,47%, najni|szy na Pradze PoBudnie 0,90%. (slajd 93) Podsumowujc wskazniki bezpieczeDstwa w naszej dzielnicy mo|emy je oceni pozytywnie na tle Warszawy i innych dzielnic. Wyjtkiem jest wskaznik przestpstw przeciwko zdrowiu, ktry jest niepokojco wysoki. Podsumowanie Rembertw ma korzystne zagospodarowanie przestrzeni. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmuj tylko 33,2%. Natomiast lasy (34,2%) i u|ytki rolne (20,2%) Bcznie 54,4%. Stosunkowo niska gsto[ zaludnienia rwnie| pozytywnie wpBywa na jako[ |ycia. Na plus nale|y zaliczy rwnie| jeden z najni|szych na obszarze Warszawy wskaznik feminizacji, wysoki udziaB ludno[ci w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz niski udziaB ludno[ci w wieku poprodukcyjnym. Mamy wysoki wskaznik zawieranych maB|eDstw i jeden z najni|szych rozwodw. Posiadamy na lekkim plusie przyrost naturalny i znaczc nadwy|k w bilansie migracji. Zwiadczy to o atrakcyjno[ci naszej dzielnicy. Rembertw zajmuje wysokie miejsce w rankingu pod wzgldem procentowym udziaBu rodzin z dziemi oraz rodzin bez dzieci i rodzin niepeBnych. Niekorzystnie przedstawia si jedynie wysoki procentowy udziaB rodzin na utrzymaniu dzieci do 24 lat. Mamy przecitnie wiksze rodziny oraz jeden z wikszych odsetek gospodarstw dwurodzinnych i trzyrodzinnych. Nasza dzielnica zajmuje czoBowe miejsca pod wzgldem wielko[ci powierzchni u|ytkowej mieszkaD i pod wzgldem liczby izb przypadajcych na jedno mieszkanie. Zajmujemy jedne z najgorszych miejsc wedBug wskaznikw wyposa|enie mieszkaD. Pozytywnie mo|na rwnie| oceni wskazniki bezpieczeDstwa w naszej dzielnicy. Wyjtkiem jest wskaznik przestpstw przeciwko zdrowiu, ktry jest niepokojco wysoki. Plusy Rembertowa Korzystne zagospodarowanie przestrzeni. Niska gsto[ zaludnienia. Niski wskaznik feminizacji. Wysoki udziaB ludno[ci w wieku przedprodukcyjnym, a niski udziaB ludno[ci w wieku poprodukcyjnym. Wysoki wskaznik zawieranych maB|eDstw. Niski wskaznik rozwodw. Dodatni przyrost naturalny i bilans migracji. Wysoki udziaB procentowy rodzin z dziemi. Niski udziaB rodzin bez dzieci i rodzin niepeBnych. Wysoki metra| powierzchni u|ytkowej mieszkaD. Wysoki wskaznik izb przypadajcych na jedno mieszkanie. Minusy Rembertowa Mamy niski wskaznik wyposa|enia mieszkaD: w wodocigi, ustp spBukiwany, Bazienki, gaz z sieci i centralne ogrzewanie. Wysoki wskaznik przestpstw przeciwko zdrowiu.   .>B.0ӷӡoYYYYC+h7pB*CJOJPJQJaJnHphtH+h zB*CJOJPJQJaJnHphtH7h5h556B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+h5B*CJOJPJQJaJnHphtH+hU4B*CJOJPJQJaJnHphtH7hkA$hkA$56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hkA$B*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH,ͷoT>(>+hB*CJOJPJQJaJnHphtH+hcB*CJOJPJQJaJnHphtH4h h 5B*CJ OJPJQJaJnHphtH.h 5B*CJOJPJQJaJnHphtH.hs5B*CJOJPJQJaJnHphtH.ho5B*CJOJPJQJaJnHphtH+hoB*CJOJPJQJaJnHphtH+h7pB*CJOJPJQJaJnHphtH7h7ph7p56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH ` 2HXZʹ鞂fP:P+hNRlӽӽӽӽӽӽӽӽӽӽӽӽuYu7hh56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH7hrshrs56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hw/B*CJOJPJQJaJnHphtH+h#B*CJOJPJQJaJnHphtH+hrsB*CJOJPJQJaJnHphtH!l>T:ӽ駑駑{_{G.hT4e5B*CJOJPJQJaJnHphtH7hh56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH+hT4eB*CJOJPJQJaJnHphtH+h#B*CJOJPJQJaJnHphtH+hXXB*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH+h=RxB*CJOJPJQJaJnHphtH:Zx68:<hj~赚nXE2%hj5CJOJPJQJaJnHtH%h(R5CJOJPJQJaJnHtH+hRhU45CJ OJPJQJaJnHtH+hRhC 5CJ OJPJQJaJnHtH+hkB*CJOJPJQJaJnHphtH4hT4ehE5B*CJOJPJQJaJnHphtH4hT4eh 5B*CJOJPJQJaJnHphtH.hT4e5B*CJOJPJQJaJnHphtH.h 5B*CJOJPJQJaJnHphtH ϶뤒vZH2 "hCJOJPJQJaJnHtH+hYThC 5CJOJPJQJaJnHtH"h/EuCJOJPJQJaJnHtH7h/Euh/Eu56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7h/Euhj56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hjCJOJPJQJaJnHtH"hnCJOJPJQJaJnHtH1hj56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7hYThYT56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(hYThYTCJOJPJQJaJnHtH "$&6:NRbdn46xxf"hd[CJOJPJQJaJnHtH"h CJOJPJQJaJnHtH"h9VCJOJPJQJaJnHtH"hC CJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH+hh5CJOJPJQJaJnHtH%h5CJOJPJQJaJnHtH+hhn5CJOJPJQJaJnHtH$8:TdhXprv ʸʊʊxffTfTTffTTfTTf"hh}XCJOJPJQJaJnHtH"hTCJOJPJQJaJnHtH"h=RxCJOJPJQJaJnHtH"hd[CJOJPJQJaJnHtH7ha|ha|56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"ha|CJOJPJQJaJnHtH"hjXCJOJPJQJaJnHtH"h9VCJOJPJQJaJnHtH"haCJOJPJQJaJnHtH "6`bdzPblhjltn\\\\\"h ]"CJOJPJQJaJnHtH7hXhX56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hXCJOJPJQJaJnHtH7huihui56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"huiCJOJPJQJaJnHtH"hd[CJOJPJQJaJnHtH"hTCJOJPJQJaJnHtH"h3CJOJPJQJaJnHtH|zجnRn@.@"hOCJOJPJQJaJnHtH"h::CJOJPJQJaJnHtH7h.h.56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h.CJOJPJQJaJnHtH+hRhT5CJ OJPJQJaJnHtH+hRh{M5CJ OJPJQJaJnHtH+hhT5CJOJPJQJaJnHtH+hhO5CJOJPJQJaJnHtH+hhd[5CJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH z|tv*HJ $jlڶȣȣȑuccQ"hpCJOJPJQJaJnHtH"hOCJOJPJQJaJnHtH7hO;hO;56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hO;CJOJPJQJaJnHtH%h%CJH*OJPJQJaJnHtH"hH CJOJPJQJaJnHtH"h%CJOJPJQJaJnHtH"h::CJOJPJQJaJnHtH%h::CJH*OJPJQJaJnHtHJ8:,0l T(<2  dgd{@$468:,2DVʸʆpZD1%hw5CJOJPJQJaJnHtH+h5h{M5CJOJPJQJaJnHtH+hRh{M5CJ OJPJQJaJnHtH+hhO5CJOJPJQJaJnHtH+hh5CJOJPJQJaJnHtH7h;Wh;W56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h;WCJOJPJQJaJnHtH"h{MCJOJPJQJaJnHtH"hpCJOJPJQJaJnHtH"hOCJOJPJQJaJnHtHVXhjl< .>@N빧σmZ>7hpdhw56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH%hw5CJOJPJQJaJnHtH+h5h B/5CJOJPJQJaJnHtH"hwCJOJPJQJaJnHtH"h B/CJOJPJQJaJnHtH"h{MCJOJPJQJaJnHtH+h5h{M5CJOJPJQJaJnHtH7hwhw56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(hwhwCJOJPJQJaJnHtHNPRT$&(ѻ{hS7S7hKJhKJ56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(hKJhKJCJOJPJQJaJnHtH%hKJ5CJOJPJQJaJnHtH7hpdhpd56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hpdCJOJPJQJaJnHtH"h B/CJOJPJQJaJnHtH+h5h B/5CJOJPJQJaJnHtH(hwhwCJOJPJQJaJnHtH1hpd56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH:<ʸʆs^B^0B0"h# CJOJPJQJaJnHtH7h# h# 56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h# h# CJOJPJQJaJnHtH%h# 5CJOJPJQJaJnHtH+h5h u5CJOJPJQJaJnHtH7hKJhKJ56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hKJCJOJPJQJaJnHtH"h uCJOJPJQJaJnHtH"h B/CJOJPJQJaJnHtH"h,CJOJPJQJaJnHtH  . 0 2   . > @ B Ű؂p^B^p7h+h+56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h+CJOJPJQJaJnHtH"hS CJOJPJQJaJnHtH"h CJOJPJQJaJnHtH7h# h# 56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h# h# CJOJPJQJaJnHtH%h# 5CJOJPJQJaJnHtH+h5h u5CJOJPJQJaJnHtH"h uCJOJPJQJaJnHtH B 4 6 8 V  b <0:fdgdfW d`gdfWdgd{B l 2 4 6 8 T V n ~  ӽ髕mQm?)+h5hfW5CJOJPJQJaJnHtH"hfWCJOJPJQJaJnHtH7h"h"56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h"CJOJPJQJaJnHtH+hqh u5CJ OJPJQJaJnHtH+hqhfW5CJ OJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH+h5hS 5CJOJPJQJaJnHtH+h5h55CJOJPJQJaJnHtH+h5h5CJOJPJQJaJnHtH   ׻ץeR=(h|lh|lCJOJPJQJaJnHtH%h|l5CJOJPJQJaJnHtH7h7h756B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h7CJOJPJQJaJnHtH"hfWCJOJPJQJaJnHtH+h5hfW5CJOJPJQJaJnHtH7h"h"56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h"h"CJOJPJQJaJnHtH%h"5CJOJPJQJaJnHtH &(8:<tθ㔦θoSo@%h;5CJOJPJQJaJnHtH7hbMhbM56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hbMCJOJPJQJaJnHtH%h|l5CJOJPJQJaJnHtH"h|lCJOJPJQJaJnHtH"hfWCJOJPJQJaJnHtH+h5hfW5CJOJPJQJaJnHtH(h|lh|lCJOJPJQJaJnHtH7h|lh|l56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH&468:׻׌zhzhzVzVzVzV:Vz7hXhX56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hXCJOJPJQJaJnHtH"hen$CJOJPJQJaJnHtH"hfWCJOJPJQJaJnHtH+h5hfW5CJOJPJQJaJnHtH1h v56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7h;h;56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH(h;h;CJOJPJQJaJnHtH%h v5CJOJPJQJaJnHtH:R^bdfpxNҶvdHd6dHd"hOCJOJPJQJaJnHtH7hfhf56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hfCJOJPJQJaJnHtH7hfhCi$56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"hfWCJOJPJQJaJnHtH"hCi$CJOJPJQJaJnHtH7hCi$hCi$56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH7hCi$h v56B* CJOJPJQJaJnHphI}tH"h vCJOJPJQJaJnHtH!!$!&!(!!l"q^K^8/&hl5OJQJhW5OJQJ%hl5CJOJPJQJaJnHtH%h;x`5CJOJPJQJaJnHtH%hK5CJOJPJQJaJnHtH%hR9S5CJOJPJQJaJnHtH+hCh55CJOJPJQJaJnHtH%h55CJOJPJQJaJnHtH%h/,0.0dgd+++l+++++++,,,,$-&-(-----ððwwdwQ>%hXR5CJOJPJQJaJnHtH%h215CJOJPJQJaJnHtH%h$<5CJOJPJQJaJnHtH%h`5CJOJPJQJaJnHtH%hH:5CJOJPJQJaJnHtH%h!5CJOJPJQJaJnHtH%h |5CJOJPJQJaJnHtH%h^ 5CJOJPJQJaJnHtH+h^ h^ 5CJOJPJQJaJnHtH%h5CJ OJPJQJaJnHtH--- .D.F.H..../////*0,0ƳƳzgTAT%hK`5CJOJPJQJaJnHtH%h6'5CJOJPJQJaJnHtH%hD5CJOJPJQJaJnHtH%h:35CJ OJPJQJaJnHtH%h!5CJOJPJQJaJnHtH%h3U5CJOJPJQJaJnHtH%h5CJOJPJQJaJnHtH%h4#5CJOJPJQJaJnHtH%h215CJOJPJQJaJnHtH%h[od5CJOJPJQJaJnHtH,00000000000000000000ӽ~kUL@84848484@hp!jhp!Uh5hW5OJQJhl5OJQJ+h%Jh5CJOJPJQJaJnHtH%h5CJOJPJQJaJnHtH+h^ h^ 5CJOJPJQJaJnHtH%h!5CJOJPJQJaJnHtH+h6'hPw5CJOJPJQJaJnHtH+hPwB*CJOJPJQJaJnHphtH1hPwhPwB*CJOJPJQJaJnHphtH%hPw5CJOJPJQJaJnHtH.0000000000000000000dgdSgdR9SdgdldgddgdPw21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J NormalnydCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy 4W4 g` Pogrubienie5\h^@h g0Normalny (Web)ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtH6U6 g0 HiperBcze >*ph:!: garticle_separatorT+2T S0Tekst przypisu koDcowegoCJaJVAV S0Tekst przypisu koDcowego ZnaktH T*QT S0OdwoBanie przypisu koDcowegoH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] To  %L)L1&9;>FNH`JL2NzPQTVxXz\T`eikm>nnZpqtvZ<dDhl:zVNB :l"&+-,00<>?ABCEFGHIKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^`2dHz\v *.00=@DJT_8@0( B S ?{ FoFoHoHoIoIoKoLoNoOoQoRoUo79JL_atu*+EFCDjkTU - . / 0 JLmo|~ pr~qrPQtvYZ;<",56  & ' 1 2 .!1!!!:"<"C"O"Y"Z"""""<$D$N$Z$d$e$%%&&&'''(( (!(5)6)0*1*;*=***++,+-+),+,,,#-$-.. .!.~........h0l0000011113333(3)3.464@4A444446666b7c7p7|777t8w88888J:K:_:k:u:v:n;z;;;d<f<m<t<<<'=(={=}===1>3>>>>>>>a?b???????6@7@@@@@@@oApAfBgB$C1C?C@CmDoDyDDDDEF FF#F$F/G9GCGMGH#H-H/HHI II I!IkJmJwJyJKKLL,LoFoFoHoHoIoIoKoLoNoOoQoRoUo8a k",6  ' O"Z"""D$O$Z$e$&'(!(1*=*+-+..0011<2{2333)3p3364A44466c7q7|77D8s8w8888K:_:k:v:z;;7<d<f<<q==>> ?b???@@gBBB+C,C@CoDyDDDF FF$FFF9GCG#H/HHHI II!ImJyJMMRNNOOPPPPRSTTVVW.WW"XXXX Y\\]#].][] ^B^M^|^___`Fapa cc c+cddddefffJmqmrmmnnFoFoHoHoIoIoKoLoNoOoQoRoUoh O[^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h ;A=)JIrg"z-_y!nBb FjoH C u # S !q ;q )rs={`s{` _4,]XRLf<;CXp_B ^ !p!8J" ]"kA$Ci$en$ F%}&6'Bg(_i(Tw=Rx+y!z/-{ |a|g}_~=TePWpdq(4 ow51<IbM , kuiS`Uk5DEjX = ,Wy}%@t3w+j7`1}")A~K$ EtAs[2EenuLY~|,*a2b[4#:AfXXnTxU~#,d[v3UM]l=EjzRc/pJ21oDc{MOFNh a c[j kd<M,wx,R.xgCbjU*1O;O%.6< _S*FWX zFoHo@aa(aa %&'(+,-7Tohh h hhhhh"h&h4h:h>hRhThVhXh^h`hbhUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"1a_ 8a_ 8!0oo2QKX $Pg2!xxJanJan Oh+'0 px JanNormalJan2Microsoft Office Word@F#@5B@5B a_՜.+,0 hp| 8o Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F6B@Data 1Table7WordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore6B`86BJ5FQHMECDDZAFJQ==26B`86BItem PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q