ࡱ> )`bjbj7D{{j%vvv FFF8>F2G%8GG"GGGHmI,ỈΉΉΉΉΉΉ$]hŐ~OHHOOGGߊWWWOGG̉WỎWW!~GG 0wFQ0(@0%hCJU2CP~~jCXIr#KW+LLIII|WvIII%OOOOd "("( SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU DZIELNICY REMBERTW MIASTA STOAECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU w 2014 roku Cel gBwny Programu Rozwoju: Rembertw w okre[lonych warunkach samodzielno[ci- obszarem zintegrowanego, przyjaznego ssiedztwa o wysokim standardzie |ycia zwszechstronnie rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, o[wiatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, nowoczesn i wygodn infrastruktur komunikacyjn, socjaln i usBugow oraz obszarem czystym ekologicznie Cel gBwny, realizowany byB poprzez nastpujce cele szczegBowe: Cel 1. D|enie do zapewnienia spjno[ci spoBecznej i gospodarczej; Cel 2. Systemowa poprawa gospodarowania przestrzeni; Cel 3. Wykorzystanie potencjaBu i szans zwizanych z sytuacj demograficzn Dzielnicy Rembertw; Cel 4. Wykorzystanie potencjaBu przyrodniczo historycznego dzielnicy do stworzenia kompleksowej oferty rekreacyjno turystycznej. Cel gBwny i cele szczegBowe realizowane byB poprzez dziesi priorytetw oraz czterdzie[ci cztery konkretne kierunki interwencji publicznej (dziaBania): Cel 1. D|enie do zapewnienia spjno[ci spoBecznej i gospodarczej Priorytet 1. Zapewnienie spjno[ci spoBecznej DziaBanie 1.1. Wsparcie rozwoju organizacji obywatelskich oraz dialogu publiczno-spoBecznego poprzez udziaB w stworzeniu wieloletniego programu wspBpracy zorganizacjami pozarzdowymi, rozwj inicjatyw lokalnych, rozwj organizacji mBodzie|owych. 9 organizacji braBo udziaB w konkursach na realizacj zadaD publicznych dzielnicowych i miejskich (6 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , 3 zadania z zakresu profilaktyki uzale|nieD). ZrealizowaBy 7 projektw (4 zakresie upowszechniania kultury fizycznej , 3 zadania z zakresu profilaktyki uzale|nieD). W 2014 roku najbardziej aktywnie wspBpracowali[my z 9 organizacjami pozarzdowymi, tj.: UKS AON Warszawa Rembertw, UKJ AON Warszawa, KS METRO, UKT Rembertw, CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka, Stowarzyszenie, Lepszy Rembertw, Rembertw Bezpo[rednio, Towarzystwo PrzyjaciB Dzieci, Wyjdz na prost W 2014 roku rozpoczBa dziaBalno[ Dzielnicowa Komisja Dialogu SpoBecznego. W DKDS pracuj przedstawiciele 9 organizacji pozarzdowych. GBwne tematy poruszane podczas spotkaD DKDS-u przyjcie regulaminu organizacyjnego DKDS - opiniowanie konkursu wspierania kultury fizycznej w dzielnicy - omwienie wydatkw na realizacj otwartych konkursw ofert w Dzielnicy Rembertw w 2013 i 2014 r. DziaBanie 1.2. Poprawa komunikacji spoBecznej pomidzy urzdem dzielnicy amieszkaDcami poprzez popraw jako[ci dziaBaD komunikacyjnych urzdu ijednostek mu podlegBych, rozbudow nowych form komunikacji i dostpu do informacji publicznej, zwikszenie wspBpracy zradami osiedli. OdbyBo si 6 spotkaD z mieszkaDcami - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych (ustalanie regulaminu rozgrywek, losowanie dru|yn, wnioski do kalendarza przedsiwzi sportowo rekreacyjnych). W ramach realizacji bud|etu partycypacyjnego odbyBo si 16 spotkaD z mieszkaDcami., w tym: 1. W ramach bud|etu partycypacyjny na rok 2014: Spotkania ZespoBu ds. bud|etu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertw (otwarte dla wszystkich mieszkaDcw): 5 Maraton pisania projektw: 1 Dy|ury konsultacyjne dla mieszkaDcw (etap skBadania projektw): 3 Spotkania dyskusyjne na temat projektw poddanych pod gBosowanie: 3 2. W ramach bud|etu partycypacyjnego na rok 2015: Spotkania z mieszkaDcami i przedstawicielami NGO dotyczce naboru do ZespoBu ds. bud|etu partycypacyjnego na rok 2016: 2 Spotkania ZespoBu ds. bud|etu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertw na rok 2016: 2 Do Urzdu Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy wpBynBo 45 wnioskw o udostpnienie informacji publicznej. DziaBanie 1.3. Tworzenie nowych i rozwj istniejcych miejsc integracji mieszkaDcw 1.3.2 UkBad urbanistyczno - architektoniczny AON utworzenie Parku Militarnego.1.3.5 Placwki o[wiatowe jako miejsca integracji spoBeczno[ci lokalnej. Wszystkie placwki o[wiatowe zorganizowaBy kilkadziesit otwartych imprez dla mieszkaDcw Rembertowa- spotkania z ciekawymi ludzmi, koncerty, spektakle, festyny rodzinne oraz dni otwarte dla potencjalnych podopiecznych i ich rodzin. 1.3.6 KsztaBtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkaDcw, m.in. odpowiednie zagospodarowanie drg, w tym ustalenie obszarw ruchu uspokojonego, zachowanie i tworzenie ulic wydzielonych dla ruchu pieszego i rowerowego lub ustalanie ulic z pierwszeDstwem dla ruchu pieszego :dBugo[/odsetek drg przyjaznych dla mieszkaDcw 11,340 km, co stanowi 15,4 %.DziaBanie 1.4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, poprzez instalacj oglnodostpnego internetu bezprzewodowego w wybranych miejscach dzielnicy oraz modernizacja i unifikacja infrastruktury teleinformatycznej w budynkach jednostek Miasta st. Warszawy, ze szczeglnym uwzgldnieniem placwek o[wiaty. Okre[lono technologi wykonania punktw dostpowych na terenie Dzielnicy Rembertw jako zewntrzne i wewntrzne HotSpoty WiFi z mo|liwo[ci instalacji w przestrzeni publicznej z uwzgldnieniem zunifikowanej sieci internetowej w skali Miasta st. Warszawy (zarzdzanej przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji). Od roku 2013 dziaBa 13 zewntrznych punktw dostpowych na terenie dzielnicy, a tak|e 5 wewntrznych umieszczonych w budynku Dzielnicy Rembertw. Punkty dostpowe umieszczone w pkt 1.4.1 Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertw weszByby w skBad ju| dziaBajcego systemu Miasta st. Warszawy. Dziki posiadaniu przez Urzd Dzielnicy Rembertw sieci punktw dostpowych, warto[ci dodan jest mo|liwo[ instalacji w jednostkach, w ktrych zainstalowano infrastruktur teleinformatyczn Miasta St. Warszawy (radiolinie) poprzez zakupienie dodatkowych urzdzeD aktywnych, mo|liwo[ dostarczenia nieodpBatnego dostpu do sieci internetowej a co za tym idzie rwnie| telefoni IP ograniczajcej wydatki jednostki w zakresie opBat telefonii stacjonarnej (konieczny zakup aparatw i licencji). W roku 2014 zakupiono na te potrzeby (w ramach pilota|u) urzdzenie aktywne dla przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17, w ktrej dziki zintegrowaniu istniejcej, lokalnej sieci komputerowej, od 2015r jednostka posiada bezpBatny dostp do Internetu z mo|liwo[ci instalacji i podBczenia telefonw IP (koszt aparatw i licencji). Priorytet 2. Zapewnienie spjno[ci i integralno[ci komunikacyjnej i technicznej Dzielnicy na rzecz zrwnowa|onego rozwoju DziaBanie 2.1. Budowa przedBu|enia przej[cia podziemnego przy stacji PKP w kierunku pBnocnym przez ul. Cyrulikw - zadanie w trakcie realizacji, inwestor ZMID, przesunity termin zakoDczenia na 2015 r. DziaBanie 2.2 Rozbudowa i modernizacja sieci drg dzielnicowych, infrastruktury drogowej i [cie|ek rowerowych w celu poprawy bezpieczeDstwa oraz likwidacji barier komunikacyjnych Dzielnicy Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chru[ciela - ul.Czwartakw Budowa Gontarskiej Budowa ul. Stelmachw (odc. Szeroka-ul. CheBm|yDska) Wykonano rwnie|: przebudowa odc. ul. Dziewiarskiej dB. 263 m od ul. Paderewskiego w kier. ul. ZesBaDcw Polskich, Szerok na odc ul. Mirska Agrarna oraz ZesBaDcw Polskich dB. 160 na odc. od ul. Paderewskiego w kier. ul. Czwartakw, przekazana zostaBa do u|ytkowania ul. Madziarw na odc. Roty - Zecerska oraz inwestycja w zakresie modernizacji ul. Mokry Aug z budow ptli autobusowej. Wykonano nakBadk bitumiczn na ul. Zawodowej. powierzchnia zmodernizowanych drg - 8925 m2 przyrost dBugo[ci drg utwardzonych w stosunku do oglnej dBugo[ci drg 3,1 % DBugo[ nowej sieci o[wietlenia ulic- 0,282 km Liczba nowych lamp o[wietleniowych - 9 DBugo[ zmodernizowanych sieci o[wietlenia ulic- 1,534 km DBugo[ wybudowanych lub zmodernizowanych chodnikw - 3,3 km Liczba wymienionych znakw pionowych - 144 DziaBanie 2.3. DziaBania zmierzajce do zapewnienia mieszkaDcom wody o dobrych parametrach jako[ciowych oraz zwikszenia obszaru Dzielnicy objtego systemem kanalizacji sanitarnej . wykonano sie kanalizacji sanitarnej na obszarze Starego Rembertw w zlewni pompowni P7 i ul. Puszkarzy, Licealna, Szyszakw oraz na obszarze Wygody w zlewni pompowni P3 (z budow pompowni)- 3,901 km (sieci w drogach kategorii gminnej - dane wBasne z zajcia pasa drogowego) Wybudowane wodocigi w ulicach: ChBopickiego, Dokerw, Ayszkiewicza - 1,015 km (sieci w drogach kategorii gminnej - dane wBasne z zajcia pasa drogowego) DziaBanie 2.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury odwodnieniowej celem likwidacji lokalnych rozlewisk i podtopieD. Prowadzenie rwnocze[nie dziaBaD zapobiegajcych gwaBtownym przyborom wody poprzez: ograniczenie nadmiernej powierzchni utwardzonej ulic, zapewnienia odpowiedniego udziaBu terenw zielonych, budow zbiornikw retencyjnych, w tym odparowalno chBonnych. 2.4.2. Utrzymanie i eksploatacja urzdzeD wodnych prowadzona na bie|co konserwacja urzdzeD wodnych w ramach zadaD dzielnicy 1,5 km Cel 3. Wykorzystanie potencjaBu i szans zwizanych z sytuacj demograficzn Dzielnicy Rembertw Priorytet 5. Wzmocnienie jako[ci |ycia rembertowskich rodzin DziaBanie 5.1. Tworzenie przyjaznych warunkw dla |ycia i rozwoju rodzin, poprzez diagnozowanie sytuacji rodzin na potrzeby planowania usBug spoBecznych sBu|cych realizacji miejskiej polityki rodzinnej na terenie Dzielnicy, udostpnianie informacji o ofercie usBug dla rodziny oraz otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury spoBecznej, wszczeglno[ci: 1.Utworzenie 25 dodatkowych miejsc w przedszkolach 2.Udostpnianie informacji o ofercie usBug dla rodziny poprzez: - dystrybucja materiaBw promujcych dziaBalno[ pomocow dla rodziny ulotki, plakaty,notesy,dBugopisy, teczki, torby -kalendarzyki promujce internetowe porady PIK - informacje na stronie internetowej Urzdu i instytucji - dystrybucja gad|etw informujcych o kampaniach spoBecznych, np. Postaw na rodzin, Dobry rodzic dobry start - gazetki szkolne - strony internetowe szkB - redagowanie i wydawanie Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego 2 numery - spotkania z rodzicami zebrania w przedszkolach i szkoBach DziaBanie 5.2. Niesienie pomocy rodzinom w najtrudniejszej sytuacji poprzez [wiadczenie zintegrowanej oferty usBug w ramach lokalnego systemu wsparcia, w tym usBug spoBecznych o charakterze [rodowiskowym w zakresie aktywnej integracji. O[rodek Pomocy SpoBecznej [wiadczyB pomoc dla: 512 rodzin. W bardzo trudnej sytuacji znajduje si 150 rodzin (22 rodziny wielodzietno[, 84 rodziny rodzina niepeBna, 22 rodziny bezradno[ w ktrej nie wystpuje wielodzietno[ i nie s rodzinami niepeBnymi). Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy finansuje 35 miejsc w placwkach wsparcia dziennego na terenie naszej dzielnicy. DziaBanie 5.3. Zapewnienie wsparcia rodzinom, ktre prze|ywaj trudno[ci w opiece iwychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego i peBnieniu podstawowych rl spoBecznych, zapewnienie dzieciom pieczy zastpczej oraz reintegracja rodzin oraz zapewnienie wsparcia rodzicom biologicznym dzieci, ktre zostaBy umieszczone w pieczy zastpczej. 39 rodzin korzystaBo z pomocy asystenta rodziny. W Dzielnicy Rembertw funkcjonuje 11 rodzin zastpczych, szczegln pomoc objto 4 rodziny. Z inicjatywy OPS odbyBy si 2 spotkania z rodzicami zastpczymi, ka|dorazowo wziBo w nich 9 rodzin zastpczych. W 2014 r. z 6 rodzinami biologicznymi, ktrych dzieci przebywaj w pieczy zastpczej, podjto prac zmierzajc do powrotu do domu dzieci przebywajcych w pieczy zastpczej (7 dzieci objtych jest instytucjonaln form pieczy zastpczej 6 rodzin). Troje dzieci na mocy postanowienia sdu powrciBo do rodzicw biologicznych i przebywa z nimi nadal. Obecnie praca prowadzona jest z 4 rodzinami troje dzieci przebywa w domu dziecka, 1 z nich pocztkowo przebywaBo w placwce opiekuDczo wychowawczej, aktualnie przybywa w mBodzie|owym o[rodku wychowawczym, kolejne z pocztkiem roku 2015 na mocy postanowienia sdu ma powrci do rodziny biologicznej. Rodziny te objte s wsparciem tut. OPS. Koordynator ZespoBu przy wspBudziale asystentw rodziny brali udziaB w 11 spotkaniach dotyczcych zasadno[ci pobytu dzieci w placwkach. DziaBanie 5.4. Ograniczenie wystpowania uzale|nieD oraz ich negatywnych skutkw spoBecznych, w szczeglno[ci poprzez dziaBania diagnostyczne, profilaktyk (edukacja, [rodowiskowe formy wsparcia, poradnictwo), programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mBodzie|y, dorosBych oraz programy promowania zdrowego stylu |ycia, programy pomocy psychospoBecznej dla rodzin w formie warsztatw, grup wsparcia zelementami dziaBaD socjoterapeutycznych, majcych na celu zapobieganie wykluczeniu spoBecznemu. W realizacji tego dziaBania uczestniczyli: Dzielnicowy ZespB Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Dzielnicy Rembertw m. st. Warszawy, Punkt Informacyjno Konsultacyjny, O[rodek Pomocy SpoBecznej, inne WydziaBy Urzdu m.st. Warszawy i jednostki organizacyjne m. st. Warszawy, lokalne placwki i instytucje dziaBajce na polu profilaktyki oraz partnerzy zewntrzni zapraszani do wspBpracy przezrealizatora, w zale|no[ci od celu i rodzaju zadania. Profilaktyka (edukacja, [rodowiskowe formy wsparcia, poradnictwo) Realizacja programw profilaktycznych i dziaBaD o charakterze profilaktycznym, bdcych odpowiedzi na zapotrzebowania placwek o[wiatowych i opiekuDczo wychowawczych.Na podstawie zapotrzebowania placwek o[wiatowych i opiekuDczo wychowawczych WydziaB Spraw SpoBecznych i Zdrowia zorganizowaB/ wspBorganizowaB 18 programw profilaktycznych dla dzieci i mBodzie|y i ich rodzicw Bczna liczba odbiorcw : dzieci i mBodzie|y: 2.279, dorosBych 483, razem:2.762 w 7 placwkach. Prowadzenie placwki wsparcia dziennego dla 35 dzieci i mBodzie|y ze [rodowisk dysfunkcyjnych. 2468FHɸy\H4&h5B*CJ0OJQJ^JaJ0ph&h?$5B*CJ,OJQJ^JaJ,ph9jh2jh?$0J5B*CJ,OJQJU^JaJ,ph&h?5B*CJ,OJQJ^JaJ,ph&h5B*CJ,OJQJ^JaJ,ph,h2jh?$5B*CJ,OJQJ^JaJ,ph h2jh?$CJ,OJQJ^JaJ,#hh?$5CJ,OJQJ^JaJ,#hh 5CJ0OJQJ^JaJ0#hh 5CJ0OJQJ^JaJ0 468   F H Z L $ & Fxa$gdV_$ & Fex^e`a$gdV_$x7$8$H$`a$gd$x7$8$H$a$gdx. $d@a$gd?$$a$gd2j> D H @ Z f ±zjYKY8&Y#hYdhV_5CJOJQJ^JaJ$hYdhV_CJOJPJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJhh5OJPJQJ^J"hh5OJPJQJ\^J!hx. 5CJOJPJQJ^JaJ'hx. hV_5CJOJPJQJ^JaJ!hJ\e5CJOJPJQJ^JaJ"h?$5B*CJ,OJQJaJ,ph(hh5B*CJ0OJQJaJ0ph,hh5B*CJ0OJQJ^JaJ0ph L Z lrP0Lhȵܡ܀rdM8)hYdhV_B*CJOJQJ^JaJph,hYdhV_5B*CJOJQJ^JaJphhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhV_CJOJQJ^JaJ$hlMhV_@CJOJQJ^JaJ'hlMhV_5@CJOJQJ^JaJ$hihV_@CJOJQJ^JaJ'hihV_5@CJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJL NP0"o]]]$zx^`za$gdV_$$x7$8$H$a$gdV_5$$x$d%d&d'd-DM NOPQa$gdV_$x7$8$H$a$gdV_$7$8$H$`a$gdV_$ & F<x7$8$H$^`Phk-CJOJQJ^JaJ)h>Phk-B*CJOJQJ^JaJph,hYdhV_5B*CJOJQJ^JaJphhbI@CJOJQJ^JaJhsCJOJQJ^JaJ hk-hmHCJOJQJ^JaJ)hJ\ehJ\eB*CJOJQJ^JaJph#hJ\ehJ\e5CJOJQJ^JaJ hJ\ehJ\eCJOJQJ^JaJ)hYdhV_B*CJOJQJ^JaJph#hV_B*CJOJQJ^JaJphtLL !!""x"j#$ & Fgdk- & Fgdk-gdk-$ zx^`za$gdV_$zx^`za$gdV_ 8xx^8gdmH8xx@&^8gdmHxxgdx. 0p""$$$*$P$n$$$%%%T%%%%̻򻭜{jYjUD h`hZCJOJQJ^JaJhZ hhZCJOJQJ^JaJ hhV_CJOJQJ^JaJ hYdhV_hYdhV_5#hk-B* CJOJQJ^JaJph hk-hx. CJOJQJ^JaJhk-CJOJQJ^JaJ hk-hk-CJOJQJ^JaJ)h>PhV_B*CJOJQJ^JaJph h>Phk-CJOJQJ^JaJhx. CJOJQJ^JaJ$$$$%2&4&Z'(( $Ifgdv|Ikd$$IfFIEEE644 Fa<p yt&J $Ifgdm3$ 8zx^`za$gdx. gdk-h^hgdx. %%%0&2&4&&&&''V'X'Z''''''(((((())**++H+J+z+|+ӴvvveeWevh>PCJOJQJ^JaJ h>Ph`CJOJQJ^JaJ h`h`CJOJQJ^JaJ hk-hv|CJOJQJ^JaJh^CJOJQJ^JaJhsCJOJQJ^JaJ hk-hk-CJOJQJ^JaJhZCJOJQJ^JaJhk-CJOJQJ^JaJ h`hZCJOJQJ^JaJh`CJOJQJ^JaJ"(()+|+~+,-dJJ$|$7$8$@&H$If^`|a$gd>PIkd$$IfFIEEE644 Fa<p yt&J $Ifgdm3Ikd|$$IfFEEE644 Fa<p yt&J|+~++++n,,,,---..////r0t0112233445566778̹vevWvWvevevevevevevevevhJ\eCJOJQJ^JaJ hJ\ehCJOJQJ^JaJ hJ\eh>PCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hGh>PCJOJQJ^JaJ$hGh>P@CJOJQJ^JaJ$hjh>P@CJOJQJ^JaJ'hjh>P5@CJOJQJ^JaJ#hYdh>P5CJOJQJ^JaJh`CJOJQJ^JaJ"--./t01234567889:9.:0:V;;<D===L>x?@AA $Ifgd $Ifgd>P8889:9R9T9.:0:L:N:;P;T;V;;;;==f?h?v?x?@@A B BB̶̶ugggVKVh7QrhW=CJaJ h7QrhW=CJOJQJ^JaJhxQCJOJQJ^JaJh7QrhW=CJaJ h7QrhW=CJOJQJ^JaJ&h7QrhW=5CJOJQJ\^JaJ hhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhh5#hh5CJOJQJ^JaJ hJ\eh>PCJOJQJ^JaJ hJ\ehCJOJQJ^JaJABBC^CCNDDDEFGVzzizzzz$ 3@&^a$gdy$ 3^a$gdy $ 3a$gd$a$gdO$|x^`|a$gdV_ $ xa$gdV_@$0x$d%d&d'd-D7$8$H$M NOPQ^`0a$gdV_ OOPPQQQQR"R*R,RRRRRRRRRS(STFUVVV˺˺~n_S_S_S_S_SDhwCCJOJQJ\^JaJhyCJOJQJ^JhyhyCJOJQJ^JhyhyCJOJQJ\^JhyCJOJQJ\^J#hYdhOCJOJPJQJ\^JhYdhOCJOJQJ\^JhOCJOJQJ\^J hYdhV_CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ#hYdhV_CJOJQJ\^JaJ'hYdhV_CJOJPJQJ\^JaJ>VVVXZ[T^^fjnno ors$a$gdWw*$1$gdWwgdWw & F gdWw $`a$gdWw$zx*$1$^`za$gdV_gdx. $zx^`za$gdV_gd $xa$gdwC$ 3^a$gdyVVVVXWWWXXXX^YdYrYYY\Z^ZqbQ@Q@Q@-@-$hwCh CJNHOJQJ^JaJ hwCh CJOJQJ^JaJ hwChwCCJOJQJ^JaJhV_CJOJQJ\^JaJ#hYdhV_CJOJQJ\^JaJ'hYdhV_CJOJPJQJ\^JaJ+herhV_@CJOJPJQJ\^JaJ'herhV_@CJOJQJ\^JaJ-herhV_5@CJOJQJ\]^JaJ)hYdhV_5CJOJQJ\]^JaJ#hYdhOCJOJQJ\^JaJ^ZZZZZ[[[[[]F]H]]R^T^^^°ycyTC2 hh CJOJQJ^JaJ hhwCCJOJQJ^JaJhV_CJOJQJ\^JaJ+herhV_@CJOJPJQJ\^JaJ'herhV_@CJOJQJ\^JaJ#hYdhV_CJOJQJ\^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJ hwChwCCJOJQJ^JaJhxQCJOJQJ^JaJhwCCJOJQJ^JaJ hwCh CJOJQJ^JaJ^$_&_:_<_L_n_p___P`R`aaVcXcddee fLfffffffHh̽}kZ hYdhV_CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJhx. CJOJQJ^JaJ$hHdhx. CJNHOJQJ^JaJ hHdhx. CJOJQJ^JaJhx. CJOJQJ]^JaJhCJOJQJ]^JaJ#h hx. CJOJQJ]^JaJ#hHdhx. CJOJQJ]^JaJHhijjlllnnnnoo orpιp]L<%-hWwhWwB*CJOJPJQJ^JaJphhWw@CJOJQJ^JaJ hWwhwCCJOJQJ^JaJ$h*]hWw@CJOJQJ^JaJ hYdhWwCJOJQJ^JaJhWwCJOJQJ^JaJ!hWwhWwB*OJQJ^Jph1hWwhwCB*CJOJQJ^JaJnHphtH)hWwhwCB*CJOJQJ^JaJphhV_CJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ$h*]hV_@CJOJQJ^JaJ rpqqrrrrs~(<Ѻ}{iXCii8hWwOJQJ\^J)hlhWwB*CJOJQJ^JaJph hlhWwCJOJQJ^JaJ#hlB*CJOJQJ^JaJphU#hWwhWwCJOJQJ\^JaJ&hWw5B*CJOJQJ^JaJph,hlhWw5B* CJOJQJ^JaJph,hlhWw5B*CJOJQJ^JaJph0hlhWw5B*CJOJPJQJ^JaJph)hWwhWwB*CJOJQJ^JaJphW Dzielnicy Rembertw oferta pomocy osobom i rodzinom zagro|onym lub dotknitym problemami uzale|nieD, przemocy domowej lub innymi dysfunkcjami spoBecznymi odbywa si w nastpujcych formach: pomoc krtkoterminowa (porady i konsultacje) Punkt Informacyjno Konsultacyjny - W 2014 r. pracownicy PIK udzielili 2.396 porad i konsultacji; dBugoterminowa O[rodek Pomocy SpoBecznej, Dzielnicowy ZespB Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych 3786 porad i konsultacji. Programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mBodzie|y, dorosBych oraz programy promowania zdrowego stylu |ycia. Finansowanie/wspBfinansowanie zaj pozalekcyjnych rozwijajcych zainteresowania dzieci i mBodzie|y. We wspBpracy ze wszystkimi instytucjami kultury, szkoBami, organizacjami pozarzdowymi zrealizowano 55 programw .Programy: Zima w mie[cie, Lato w mie[cie, Otwarte sale, hale, boiska, baseny, Syrenka, Senior- starszy sprawniejszy, Od zabawy do sportu / dziaBania: 30 oddziaBw objtych programem Od zabawy do sportu/ Warszawska Olimpiada MBodzie|y wszyscy uczniowie, ktrzy nie maj przeciwwskazaD zdrowotnych/ , Rembertw na zimowa/letni nud, Aktywne soboty, Ciekawe PopoBudnia. Zredni wziBo udziaB okoBo 2670 osb. Organizacja przedsiwzi promujcych zdrowy styl |ycia, zwBaszcza przedsiwzi o charakterze rodzinnym Spotkania rodzinne: pikniki, festyny daj mo|liwo[ spdzenia czasu wolnego w zorganizowanej, atrakcyjnej formie. WspBfinansowanie tego rodzaju przedsiwzi wzbogaca ofert przygotowan przez r|ne instytucje. Zrealizowano okoBo 100 takich imprez. Programy pomocy psychospoBecznej dla rodzin w formie warsztatw, grup wsparcia zelementami dziaBaD socjoterapeutycznych, majcych na celu zapobieganie wykluczeniu spoBecznemu. 6 programw dla rodzicw. Programy w formie warsztatw, m.in.: Masz wpByw na swoje |ycie, Wychowanie bez klapsa, Maluszkowo. OkoBo 110 uczestnikw. 2 grupy wsparcia: dla osb uzale|nionych/ wspBuzale|nionych oraz osb do[wiadczajcych przemocy w rodzinie. OkoBo 30 uczestnikw. DziaBanie 5.5. Ograniczenie skali wystpowania zjawiska przemocy w rodzinie, poprzez podnoszenie poziomu [wiadomo[ci spoBecznej, kampanie spoBeczne, prace zespoBu interdyscyplinarnego igrup roboczych oraz prowadzenie procedury Niebieskich Kart. Edukacja publiczna dystrybucja materiaBw : 9000 sztuk materiaBw informacyjnych; 300 sztuk materiaBw edukacyjnych; 1000 egzemplarzy Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego z artykuBami po[wiconymi promocji oferty pomocowej Prowadzenie kampanii spoBecznej Dobry rodzic-dobry start Praca ZespoBu Interdyscyplinarnego ds. PrzeciwdziaBania przemocy w rodzinie Powadzenie procedury Niebieskie Karty - liczba zaBo|onych/zakoDczonych Niebieskich Kart: 32/20 Liczba przedsiwzi: 34, Liczba podmiotw wspBpracujcych: 9 Priorytet 6. Podniesienie jako[ci pracy rembertowskich szkB i przedszkoli w zakresie nauczania, wychowania i bezpieczeDstwa DziaBanie 6.1. Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy jako[ci pracy szkB iprzedszkoli. ZespB O[wiaty i Wychowania przygotowaB raport Jako[ ksztaBcenia w Dzielnicy Rembertw m. st. Warszawy . DziaBanie 6.2. Przygotowanie dzielnicowego programu poprawy jako[ci pracy przedszkoli i szkB w wymiarze opiekuDczo wychowawczym; edukacyjnym iprofilaktycznym. Ustalenie zkuratorium o[wiaty zasad wspBdziaBania w Dzielnicy na rzecz podniesienia jako[ci edukacji. Realizacja Dzielnicowego programu poprawy wynikw nauczania i wychowania ze szczeglnym uwzgldnieniem uczniw z rodzin dysfunkcyjnych . Zrealizowano projekt w 3 placwkach. (SzkoBa Podstawowa nr 217  Stawiamy na rozwj ; ZespB SzkB nr 74 PopoBudniowa Akademia , ZespB SzkB 76  Ciekawnik malucha i gimnazjalisty . W ramach projektw 20 programw, w ktrych uczestniczyBo okoBo 360 uczniw.ByBy o dodatkowe zajcia korekcyjno kompensacyjne, rozwijajce zainteresowania. Finansowanie dodatkowych godzin wsparcia psychologiczno pedagogicznego dzieciom z opiniami i orzeczeniami. Realizacja programw wBasnych placwek finansowanych przez Urzd Dzielnicy Rembertw. - wsparcie ucznia zdolnego  Wars i Sawa graj w szachy , - programy spoBeczne Ja, To|samo[ w niebezpieczeDstwie uzale|nieD Przez warto[ do celu, -profilaktyka zdrowotna kampania Wiem, co jem - Akademia zdrowego ucznia - programy ekologiczne Sprztanie [wiata - Moje miasto bez elektro[mieci, - Warszawa Stolic czysto[ci,- Czyste powietrze wokB nas, DziaBanie 6.3. Budowa i modernizacja dzielnicowych obiektw o[wiatowych przeprowadzone remonty w 2 obiektach o[wiatowych: ZS nr 76- remont szatni i klatki schodowej oraz ZS nr 74 - remont kuchni z zapleczem i stoBwki 145000 zB. modernizacja LI LO przy ul. Kadrowej w celu utworzenia czterooddziaBowego przedszkola - Priorytet 7. Wzmocnienie potencjaBu mieszkaDcw Dzielnicy Rembertw w zakresie aktywnego uczestnictwa na rynku pracy Promowano zatrudnienie opiekunw dziennych oraz promocja legalnego zatrudniania niaD podczas dzielnicowych piknikw i festynw rodzinnych DziaBania podnoszce kwalifikacje dla osb 45 +: 3 (prace spoBecznie u|yteczne, konsultacje indywidualne, projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego 6 kursw), W 2014 r. w ramach programu Quo Vadis przeprowadzono warsztaty z zakresu orientacji zawodowej z I i III klasami LI Liceum OglnoksztaBccego w Dzielnicy Rembertw w wymiarze po jednej godzinie lekcyjnej (Bcznie dla okoBo 200 osb), wszyscy uczniowie klas trzecich LILO mieli indywidualne badania psychologiczno pedagogiczne pod ktem wyboru kierunku ksztaBcenia i wyboru zawodu, ka|dy otrzymaB stosown opini psychologiczn. Zrealizowano tak|e wsplnie za specjalist pracy z rodzin 3,5 godzinny warsztat dla osb bezrobotnych Pierwszy kontakt z pracodawc , w ktrym uczestniczyBo 4 klientw O[rodka Pomocy SpoBecznej. 145 osb skorzystaBo z indywidualnych porad i konsultacji z zakresu umiejtno[ci skutecznego poszukiwania pracy, 12 osb indywidualne porady w zakresie prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej. Priorytet 8. Poprawa jako[ci funkcjonowania osb starszych DziaBanie 8.1. Promowanie i wspieranie form aktywno[ci seniorw poprzez animacj ipromowanie aktywno[ci prospoBecznych w[rd seniorw, poprzez dziaBanie Klubu Seniora oraz Rembertowskiej Akademii Seniora. DziaBalno[ Rembertowskiej Akademii Seniora: 25 wykBadw edukacyjnych dla seniorw, 97 sBuchaczy Zajcia fakultatywne (65 sBuchaczy): 140 godz. malarstwo, 94 godz. chr, 66 godz. kurs komputerowy, 66 godz. Klub Komputerowy, 36 godz. zajcia taneczne, 102 godz. zajcia plastyczno artystyczne, 60 godz. Fotografia; Wycieczki i wyj[cia turystyczno rekreacyjne - 6 wycieczek, 50 sBuchaczy Wyj[cia kulturalno o[wiatowe - 50 sBuchaczy Wystpy chru RAS 5 2 zabawy taneczne Gimnastyka usprawniajca dla osb po 50 roku |ycia. 1 program 261 godzin zaj,308 zapisanych/4706 osobowej[ Streetartowa Akademia Seniora w ramach Rembertowskiej Inicjatywy Kulturalnej 2014 i programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury w przedsiwziciu uczestniczyBa sekcja malarska Rembertowskiej Akademii Seniora - 12 uczestnikw. Bliskie spotkania z kultur i kuchni r|nych stron [wiata (|ydowska, indyjska, kresowa, [rdziemnomorska) w ramach Rembertowskiej Inicjatywy Kulturalnej 2014 i programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury - 200 uczestnikw. Zabawy dla dorosBych 200 uczestnikw. Spotkania z podr|nikami 200 uczestnikw. W Domu Kultury Wygoda dziaBa Klub Seniora w liczbie okoBo 15 osb, ktrzy uczestnicz w comiesicznych spotkaniach o r|nej tematyce np. spotkaniach prozdrowotnych, patriotycznych i podr|niczych. CzBonkowie chtnie uczszczaj na imprezy organizowane przez dom kultury takie jak np. wieczory poezji, koncerty muzyczne i zabawy taneczne. Liczba przedsiwzi: 8, Liczba uczestnikw: 460 osb Odchudzamy na wiosn cykl spotkaD edukacyjnych DziaBanie 8.2. Wspieranie i budowa solidarno[ci midzypokoleniowej poprzez wolontariat osb starszych, organizacj imprez o charakterze wielopokoleniowym (festyny, konkursy). Streetartowa Akademia Seniora w ramach Rembertowskiej Inicjatywy Kulturalnej 2014 i programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury w przedsiwziciu uczestniczyBa sekcja malarska Rembertowskiej Akademii Seniora - 12 wolontariuszy. Bliskie spotkania z kultur i kuchni r|nych stron [wiata (|ydowska, indyjska, kresowa, [rdziemnomorska) w ramach Rembertowskiej Inicjatywy Kulturalnej 2014 i programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury 8 wolontariuszy z MBodzie|owego O[rodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie Festyn Rodzinny Bdzmy Bli|ej Siebie we wspBpracy z Rad Osiedla Nowy Rembertw Festyn rodzinny Rembertowskie po|egnanie lata DziaBanie 8.3. Zapewnienie szerokiej oferty usBug spoBecznych, w szczeglno[ci organizacj usBug opiekuDczych, specjalistycznych, rehabilitacyjnych, oraz rozszerzenie oferty instytucji m.in. Domu Dziennego Pobytu. Liczba osb objtych pomoc usBugow [wiadczon w miejscu zamieszkania 86 oraz w placwkach dziennego pobytu 8 Liczba udzielonych [wiadczeD z pomocy spoBecznej: w formie usBug opiekuDczych 21.229 godzin (w tym 18788 usBug gospodarczych oraz 2441 usBug pielgnacyjnych) w formie gorcego posiBku dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu 1632 DziaBanie 8.4. Zwikszenie dostpno[ci przestrzeni u|yteczno[ci publicznej da osb starszych i niepeBnosprawnych , w tym uwzgldnienie dziaBaD na rzecz poprawy dostpno[ci cigw komunikacyjnych dla osb o ograniczonych mo|liwo[ciach poruszania si, w szczeglno[ci dla osb korzystajcych z wzkw. Obecnie 15 budynkw u|yteczno[ci publicznej dostosowanych dla osb niepeBnosprawnych liczba budynkw u|yteczno[ci publicznej dostosowanych dla osb niepeBnosprawnych, co stanowi 79 procent wszystkich budynkw. W zwizku z obowizujcymi przepisami ka|dy nowy lub modernizowany obiekt budowlany dostosowywany jest dla potrzeb osb niepeBnosprawnych. Budowa, przebudowa oraz remonty drg realizowane przez dzielnic obejmuj rwnie| dostosowanie w tym zakresie. W zwizku z obowizujcymi przepisami ka|dy nowy lub modernizowany obiekt budowlany dostosowywany jest dla potrzeb osb niepeBnosprawnych. Budowa, przebudowa oraz remonty drg realizowane przez dzielnic obejmuj rwnie| dostosowanie w tym zakresie. Cel. 4. Wykorzystanie potencjaBu przyrodniczo historycznego dzielnicy celem stworzenia kompleksowej oferty rekreacyjno turystycznej. Priorytet 9. Podnoszenie standardw funkcjonowania infrastruktury kultury, sportu iturystyki DziaBanie 9.1. Budowa i modernizacja istniejcych instytucji kultury. 1. Monta| drzwi przeciwpo|arowych do szatni i na klatk schodow. 2. Instalacja Systemu Sygnalizacji Po|aru i O[wietlenia Ewakuacyjnego w domu kultury. 3. Modernizacja sceny i sali widowiskowej w Domu Kultury Rembertw w Warszawie w ramach programu Rozwoju infrastruktury kultury Infrastruktura Domw Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wykonanie nowej kurtyny, okratowania scenicznego, oraz zaciemnienie i okratowanie sali widowiskowej, zakupienie i zamontowanie nowego sprztu o[wietleniowego sceny wraz z konsol sterujc). 4. Remont klatki schodowej, malowanie [cian i podwy|szenie balustrady. 5. Monta| drzwi przeciwpo|arowych do sali widowiskowej. 6. Remont [cian na sali widowiskowej, monta| luster z roletami i balustrady. DziaBanie 9.4. Budowa, modernizacja, rozbudowa, remont zaplecza sportowego oraz rekreacyjno zabawowego przy placwkach edukacyjnych (m.in. sale gimnastyczne, boiska szkolne, lodowisko) przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 217 Priorytet 10. Ochrona rembertowskiej spu[cizny historycznej DziaBanie 10.1. UzupeBnienie i promocja sieci szlakw i pasm turystycznych w tym szlakw dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego (Aleja ChwaBy, AON, miejsca pamici, stara architektura, pomniki przyrody, granica zaborw). udziaB w pikniku m.in. promujcym tradycje wojskowe, organizowanym przez AON organizacja Zwita Flagi teren przy urzdzie oraz na terenie Akademii Obrony Narodowej (AON wspBorganizator) DziaBanie 10.2. Wspieranie zintegrowanych dziaBaD o charakterze historycznym: konkursy, wystawy, festiwale, rajdy. Organizacja wystawy fotografii Aleksandra ZaBskiego Na nieludzkiej ziemi katyDskiej Organizacja 11 uroczysto[ci patriotycznych, odbywajcych si w miejscach pamici : Wystawa Syberia Aleksandra ZaBskiego w galerii domu kultury. Rajd rowerowy Olszynka Grochowska zorganizowany przez Klub Turystyki Rowerowej KTK Kinowa dziaBajcy w domu kultury. Wystawa prac o tematyce patriotycznej sekcji plastycznej domu kultury. Spotkania okoliczno[ciowe kombatantw ze Zwizku MBodocianych Wizniw Politycznych lat 1944-1956 Jaworzniacy . Spotkania Zwiatowego Zwizku {oBnierzy Armii Krajowej odziaB Obro|a Rejon III Dby . wystawy fotograficzne pt.: Santo Subito Jan PaweB oraz Z |ycia kapBaDskiego Zp. Ks. PraBata WacBawa KarBowicza, liczba uczestnikw: 200 osb wieczory poezji pt.: Tu, gdzie stoi mj dom , spotkanie z autorami antologii o tematyce wojennej Ostatni Zwiadkowie , liczba uczestnikw: 130 osb konkurs plastyczny przyrodniczy dla dzieci i mBodzie|y z placwek o[wiatowo-kulturalnych pt.: Zwierzta le[ne wokB nas , liczba uczestnikw: 203 osoby Sprawozdanie z realizacji Programu zostaBo opracowane na podstawie materiaBw przygotowanych przez wydziaBy Urzdu Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Urzdu Dzielnicy m.st. Warszawy UchwaBa Nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy do 2020 roku.   PAGE PAGE 2 sخڮ³ h & F 7$8$H$gdQ[ fgd gdl$ & F x*$1$a$gd:3 $^a$gdl $ 3a$gdl $@&a$gdl $q@&]qa$gdl*$1$gdl & F *$1$gdl$a$gdWw $ a$gdlvԮ֮خڮrvJ³̾}qaL; h:3hlCJOJQJ^JaJ)h:3hlB*CJOJQJ^JaJphh:3hl5CJOJQJ^JhQ[CJOJQJ^Jh:3CJOJQJ^Jh:3h:3CJOJQJ^Jh:3hlCJOJQJ^J,hlhWw5B*CJOJQJ^JaJphhlCJOJQJ^JaJ hYdhlCJOJQJ^JaJ$h*]hl@CJOJQJ^JaJhl@CJOJQJ^JaJ> <F ǹwfSfEfEhV_CJOJQJ^JaJ$hYdhV_@CJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJhlCJOJQJ^JaJ h:3h:3CJOJQJ^JaJ hYdh:3CJOJQJ^JaJh:3CJOJQJ^JaJhlOJQJ^Jh:3h:3CJOJQJ^Jh:3hlCJOJQJ^Jh:3hl6CJOJQJ^J dfhȽʽֽ8~ֿڿ $&<>v޽tfS$h*]hV_@CJOJQJ^JaJhV_CJOJQJ^JaJ$hYdhV_@CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ$hQ[hQ[CJNHOJQJ^JaJhQ[CJOJQJ^JaJ$hQ[h CJNHOJQJ^JaJ hQ[h CJOJQJ^JaJ hQ[hQ[CJOJQJ^JaJ hֽL$& m$|x^`|a$gdV_gdv|l$zx^`za$gdV_$ zx^`za$gdV_$ z^`za$gdQ[ 7$8$H$gdQ[ $ & F a$gdQ[$ & Fda$gd & Fd7$8$H$gd vz(DZxzhjlnpsdSB hDJ~$P8:hjz0@2ءp`hCJOJPJQJ^JaJh?$CJOJPJQJ^JaJ$hYdh?$CJOJPJQJ^JaJh?$CJOJQJ^JaJhq2CJOJQJ^JaJ#hbI@B*CJOJQJ^JaJph-hG9hq2B*CJNHOJQJ^JaJph)hG9hq2B*CJOJQJ^JaJph#hq2B*CJOJQJ^JaJph"&Z,R4w & F dhgd3'wl$ |x^`|a$gd5gdm> & F gd5$ |x^`|a$gdV_$ zx^`za$gd?$ *zx^`zgd1-DM `1gdq2 24~vxFH \^$&NPRʼziViViViViziziViViziziz$hhm>CJNHOJQJ^JaJ hhm>CJOJQJ^JaJ hh5CJOJQJ^JaJhV_CJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJh?$CJOJQJ^JaJh?$CJOJPJQJ^JaJ$hYdh?$CJOJPJQJ^JaJ$h?$h?$CJOJPJQJ^JaJ46p6 NPl˺q^qP?1h2 CJOJQJ^JaJ h2 h3'wCJOJQJ^JaJhV_CJOJQJ^JaJ$hYdhV_@CJOJQJ^JaJ hYdhV_CJOJQJ^JaJ#hYdhV_5CJOJQJ^JaJ hYdh2 CJOJQJ^JaJ h2 h2 CJOJQJ^JaJh2 h^1h^1CJOJQJ^JaJ h3'wh3'wCJOJQJ^JaJ#h3'wh3'w6CJOJQJ^JaJh3'wh3'wCJOJQJ^JaJ46.~P  & Fdgdv|gdv|$ |x^`|a$gdV_ & Fgd3'w $ \xa$gd?$$ & F xa$gd2 & F gd^1 & F gd3'w <68bdxz̾xfWF hkEh@B"&68Ķ|r|r|nfnfnfnfn\V\V\V\ h0Jjh0JUjhs0kUhs0khOJQJ^JhhOJQJ^Jhjh0JU'hh56B*OJQJ^Jphh6OJQJ^Jhh6OJQJ^J&h3'w5B*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph#hj6B*CJOJQJ^JaJph4^>h]hgd5 &`#$gd*G|x^`|gd$|x^`|a$gdV_L^Lgd & Fgd'hh56B*OJQJ^Jphhs0kh h0Jjh0JUh^0JmHnHu|x^`|gd51h0:pJ\eA .!"#$% z$$If<!vh5E#vE:V FIE6,5E/ 4 Fa<p yt&Jz$$If<!vh5E#vE:V FE6,5E/ 4 Fa<p yt&Jz$$If<!vh5E#vE:V FIE6,5E/ 4 Fa<p yt&Jz$$If<!vh5E#vE:V FE6,5E/ 4 Fa<p yt&Jz$$If<!vh5E#vE:V FE6,5E/ 4 Fa<p yt&JD@D >PNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listybOb V_Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH V_Tabela - Siatka7:V0OJQJ^J_HmHsHtHhOh List Paragraph$d^a$m$CJOJQJaJtH nO"n Akapit z list2$d^a$m$CJOJPJQJaJtH @B@2@ yTekst podstawowyaJ4 @B4 5Stopka p#0)@Q0 5 Numer strony^Yb^ q2Plan dokumentu-D M CJOJ QJ ^J aJP@rP ?$Tekst przypisu dolnegoCJaJP&@P ?$OdwoBanie przypisu dolnegoH*FF x. Tekst dymkaCJOJ QJ ^J aJqkkDKLk@0V$@0V$0k0Est-p'(j& l e < stLMNZv:[qKKq&Z Y'RS 2!!1"2"d"""""""#\#$%N%%%/&&&&']'^'K(T))*+[+j/c1L3M333s5577H8I88:&;!<"<<i==>?6?Y??@O@@@@lAA0B;CEEEFxFFFLGG2HHII?JKLMMNN OO\PrPPPQRSGSTUUVW?6?Y??@O@@@@lAA0B;CEEEFxFFFLGG2HHII?JKLMMNN OO\PrPPPQRSGSTUUVW@BDFHJKNPQRSTL $(-AvM|M>Vsh44;?ACEGILMO< '!!8@0( B S ?k _Toc357498548 _Toc357498549 _Toc357498551 _Toc357498552 _Toc357498553t_y__k"x__bkx 4:x 9x 9y t9y t:y wy xy lxy xy lvy vy lw y Զ y T y T y Է y Ty y Ty y Hy $Ky $Iy Ky Hy ]e+w^ d "IEQRVPWv`z``aaaej`kk   _g-yc&l "IJQRVUWx`|``aaagjbkk C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 4EV 0,282 km1,015 km1,5 km1,534 km 11,340 km2014 263 m3,3 km3,901 km8925 m2 ProductID       (goptU a &!/!%%n&p&+4;4E=O===[DdDDDGG`JeJJJPPPQSSaTcTUUghzh|hhhiiiijjkkkkkkkkkkkkkkkkkk-EXtu!/c o )7ktZ^@NvwqzLMquZ^ ~& a l !!""+#>#%%u(())5/5G5P5c5d5s55779$9#:.:;;Q=g=??@AAAAAdBsBC0C-G6GGG2H>HKK+L:LMMPPPPYY ZZUZVZZ[qc{cddeef&fff h hdhkhhhiijjkkkkkkkkkkkkkkkkkk e t %'RSb""%%r&&^'n'))j/y/::<<Q=i===>Y?$B?BHHMMNNOO\PPPPRGSTTUUlX{XZZ^^_(_bbcczeejjkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkkkkkkkkkkZ~jywCH\6 -XU M4caf @Ca.nHY SԞt!ZWvBXN%cx$ntQev)-j` Y9nP^o ^`hH* h^h`OJQJo(-L55^5`OJQJo(hH ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(L^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLpp^p`OJ QJ o(hHL@ @ ^@ `OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoL^`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLPP^P`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.88^8`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.L^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLpp^p`OJ QJ o(hHL@ @ ^@ `OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoL^`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLPP^P`OJ QJ o(hHhhh^h`OJ QJ o(hH 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(hh^h`^Jo() 88^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(  ^ `OJQJo(  ^ `OJ QJ o(o xx^x`OJ QJ o( HH^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(^`OJQJo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.L^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLpp^p`OJ QJ o(hHL@ @ ^@ `OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoL^`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLPP^P`OJ QJ o(hH h^h`OJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohPP^P`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLpp^p`OJ QJ o(hHL@ @ ^@ `OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoL^`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLPP^P`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLpp^p`OJ QJ o(hHL@ @ ^@ `OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoL^`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLPP^P`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLpp^p`OJ QJ o(hHL@ @ ^@ `OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoL^`OJ QJ o(hHL^`OJQJo(hHL^`OJ QJ ^J o(hHoLPP^P`OJ QJ o(hHf Ca!ZW~N%cQe.\WU 6WU wCHBXWU @XUc SY9nXUXU ^o-j9n9naLXU @^`CJOJQJ^Jo(hH" 9n$- $-b< # ?K>%aIXfn6IUXfnBsPO5 [ x. ! Wx%1*!,H-^1q2:3m3m>bI@*GmHI&KQ[V_{_```McJ\eZh2js0kP j6^ &J zV)N"k-O?O+sZG stMN""""=k]>@ $%'/25k`` ````"`$`&`(`0`B`D`F`P`R`V`f`l`Unknown G:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx ArialA& Arial Narrow[ DINPl-LightMalgun Gothic]Arial,BoldItalicMS MinchoQ Arial,BoldMS MinchoI Arial Unicode MS7&@Calibri5& >[`)Tahoma;Wingdings?5 :Cx Courier New"166m4GH[6H[6 4djj 2qHP ? SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI bhumieckadstanskaP      Oh+'0 , L X d p|SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI bhumieckaNormal dstanska2Microsoft Office Word@G@Hʁ@L@LH[՜.+,0 hp  Microsoft6j' SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FҀ Data 1TableWordDocument7DSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q