ࡱ> _a^UxQbjbjnn.daa66666JJJJ$J-t,------$0/1X%-Q6yyy%-66v-mmmy 66,my,mm*/, ʓ(S+,-0-g+>4>4(/,>46/,m v%-%-?.-yyyy>4V :INFORMACJE DOTYCZACE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 ROKU W 2009 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony zostaB obowizek odbywania zasadniczej sBu|by wojskowej. Konsekwencj tych zmian byBo zastpienie dotychczasowego poboru do wojska przez kwalifikacj wojskow. Polega ona na stawieniu si osb przed komisj lekarsk, upowa|nionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz wojskowym komendantem uzupeBnieD wcelu okre[lenia ich stanu zdrowia oraz wydania ksi|eczki wojskowej. Poni|sze informacje pomog zrozumie istot prowadzenia kwalifikacji wojskowej. KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ m|czyzni, ktrzy wdanym roku kalendarzowym koDcz 19 lat |ycia, kobiety, ktre ukoDczyBy co najmniej 19 rok |ycia i wdanym roku szkolnym lub akademickim koDcz nauk: w publicznych iniepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; w szkoBach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria. maj obowizek stawienia si do kwalifikacji wojskowej wokre[lonym terminie imiejscu. WA{NE Do kwalifikacji wojskowej mog si stawi rwnie| ochotnicy, zarwno kobiety jak im|czyzni, pomidzy 18 (ukoDczone) a 24 rokiem |ycia, niezale|nie od posiadanych kwalifikacji iwyksztaBcenia. Obowizek stawienia si do kwalifikacji wojskowej trwa do koDca roku kalendarzowego, wktrym osoby nim objte koDcz dwadzie[cia cztery lata. SKD POZYSKA INFORMACJE O OBOWIZKU STAWIENIA SI DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Osoby objte obowizkiem stawienia si do kwalifikacji wojskowej otrzymaj imienne wezwania od Prezydenta m.st. Warszawy. Omiejscu iterminie prowadzenia jej na danym terenie bd tak|e informowaBy obwieszczenia wojewody. WA{NE Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia zkonieczno[ci stawienia si do kwalifikacji wojskowej. Niestawienie si do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny mo|e skutkowa naBo|eniem grzywny bdz zarzdzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policj (w trybie przepisw opostpowaniu egzekucyjnym wadministracji lub mo|e by zastosowana kara ograniczenia wolno[ci). Osoba, ktra zwa|nych przyczyn nie bdzie mogBa stawi si do kwalifikacji wojskowej wwyznaczonym terminie imiejscu, powinna zgBosi ten fakt do delegatury Biura BezpieczeDstwa iZarzdzania Kryzysowego w urzdzie dzielnicy wBa[ciwym ze wzgldu na miejsce pobytu, ktra wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. Wtym celu mo|na te| kontaktowa si bezpo[rednio zPowiatow Komisj Lekarsk, ktrej numer telefonu podany bdzie wwezwaniu do kwalifikacji. Osoby, ktre nie dopeBniBy obowizku stawienia si do kwalifikacji wojskowej zr|nych przyczyn, powinny uczyni to niezwBocznie po ustaniu przeszkody zgBaszajc si do delegatury BBiZK w urzdzie dzielnicy wBa[ciwym ze wzgldu na miejsce pobytu staBego lub pobytu czasowego. NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA iJAKI JEST JEJ CEL GBwnym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolno[ci fizycznej ipsychicznej do czynnej sBu|by wojskowej. W ramach kwalifikacji wykonuje si nastpujce czynno[ci: sprawdzenie to|samo[ci osb podlegajcych stawieniu si do kwalifikacji wojskowej, ustalenie zdolno[ci ,.XprtF J p ~ 0 2 Ƹt`L5-hhH0J5>*CJOJQJ\^JaJ&hhH5>*CJOJQJ^JaJ&hhNM5>*CJOJQJ^JaJ hh+CJOJQJ^JaJ hh")CJOJQJ^JaJ hh`YCJOJQJ^JaJ hh7CJOJQJ^JaJh+CJOJQJ^JaJh+hV:_5>*OJQJ^Jh+h+5>*OJQJ^Jh,i5>*OJQJ^Jh+5>*OJQJ^JrtJ 2 4 P\~$x[$\$a$gd9$hx[$\$^ha$gd"$ & Fx[$\$a$gd"$ & Fx[$\$a$gd"$x[$\$^a$gdNM $xa$gdNM $xa$gd9 $xa$gd`Y $xa$gdF742 4 F H J R T V Z \ ijn\J6'hhV:_0J5CJOJQJ^JaJ#hh75CJOJQJ^JaJ#hhV:_5CJOJQJ^JaJ#hh95CJOJQJ^JaJ hh9CJOJQJ^JaJ hh7CJOJQJ^JaJ hhHCJOJQJ^JaJ hhV:_CJOJQJ^JaJ$hhV:_0JCJOJQJ^JaJ$hh70JCJOJQJ^JaJ*hhNM0J5CJOJQJ\^JaJ "$jvxɾygUyUC1#hhV:_>*CJOJQJ^JaJ#hhH5CJOJQJ^JaJ#hhV:_5CJOJQJ^JaJ#hh95CJOJQJ^JaJ#hh75CJOJQJ^JaJ hh9CJOJQJ^JaJ hh7CJOJQJ^JaJ hhV:_CJOJQJ^JaJhhV:_CJaJ$hh70JCJOJQJ^JaJ$hhV:_0JCJOJQJ^JaJ hh"CJOJQJ^JaJB 8>NPʹʨʕʁmYEYEY&hh95>*CJOJQJ^JaJ&hhV:_5>*CJOJQJ^JaJ&hh75>*CJOJQJ^JaJ&hhNM5>*CJOJQJ^JaJ$hhV:_0JCJOJQJ^JaJ hh"CJOJQJ^JaJ hhNMCJOJQJ^JaJ hhV:_CJOJQJ^JaJ#hhV:_>*CJOJQJ^JaJ#hh9>*CJOJQJ^JaJPV\jϸuu\G)h"h!qB*CJOJQJ^JaJph3f0h"hV:_0JB*CJOJQJ\^JaJph3f,h"h!q5B*CJOJQJ^JaJph3f,h"h95B*CJOJQJ^JaJph3f)h"hV:_B*CJOJQJ^JaJph3f,h"hV:_5B*CJOJQJ^JaJph3f/h+hl5>*B* CJOJQJ^JaJph/h+hZ5>*B* CJOJQJ^JaJph\`l8@jl2!!::x:: $ & Fxa$gd+ $ & Fxa$gd9$ex[$\$`ea$gd9$x[$\$a$gd" $xa$gd9$x[$\$a$gd9 JL^f 6V,T`űŝُ~p~^pP~Pp~p~ph9CJOJQJ^JaJ#h9hbCJOJQJ\^JaJhZCJOJQJ^JaJ h9hbCJOJQJ^JaJh]')CJOJQJ^JaJ&h+hZ5>*CJOJQJ^JaJ&h+hNM5>*CJOJQJ^JaJ&h+h"5>*CJOJQJ^JaJ&h+hH5>*CJOJQJ^JaJ#h9hH5CJOJQJ^JaJ`jln268:ϸs\G2! hU(h[?CJOJQJ^JaJ)h"h[?B*CJOJQJ^JaJph3f)h"hbB*CJOJQJ^JaJph3f,h"h95B*CJOJQJ^JaJph3f,hU(hb5B*CJOJQJ^JaJph3f,h"hb5B*CJOJQJ^JaJph3f-h"hb0JB*CJOJQJ^JaJph3f,hhaf5B*CJOJQJ^JaJph3f/h+hZ5>*B* CJOJQJ^JaJph/h+h"5>*B* CJOJQJ^JaJph :(*$HZX^Jt "$ dfjͼޫޫޚމx hhafCJOJQJ^JaJ hh[?CJOJQJ^JaJ hh7CJOJQJ^JaJ hh9CJOJQJ^JaJ hh"CJOJQJ^JaJ hhZCJOJQJ^JaJ hhbCJOJQJ^JaJ hU(hbCJOJQJ^JaJ(jlf l !.!2!4!H!®sasO=+=#h]')B*CJOJQJ^JaJph#hZB*CJOJQJ^JaJph#h+B*CJOJQJ^JaJph#h9B*CJOJQJ^JaJph)h9h!qB*CJOJQJ^JaJph#h_CB*CJOJQJ^JaJph&h+h!q5>*CJOJQJ^JaJ&h+hZ5>*CJOJQJ^JaJ&h+h95>*CJOJQJ^JaJ&h+h[?5>*CJOJQJ^JaJ)h9h[?B*CJOJQJ^JaJphH!!!!":8:<:L:v:z::::;,;:;;;;;;;,<.<8<<<=زززꡐt_H_H_-h9h!q0JB*CJOJQJ^JaJph)h9h!qB*CJOJQJ^JaJphh9CJOJQJ^JaJh]')CJOJQJ^JaJ h9h!qCJOJQJ^JaJ h9h[?CJOJQJ^JaJ#hB*CJOJQJ^JaJphU#hZB*CJOJQJ^JaJph#h]')B*CJOJQJ^JaJph)h9h[?B*CJOJQJ^JaJphdo czynnej sBu|by wojskowej, zaBo|enie ewidencji wojskowej, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (ksi|eczki wojskowej), przeniesienie do rezerwy. Oceny, na podstawie przeprowadzonych badaD, dokonuj Powiatowe Komisje Lekarskie ustalajc jedn zponi|szych kategorii zdrowia: "A" zdolny do czynnej sBu|by wojskowej; "B" czasowo niezdolny do czynnej sBu|by wojskowej, co oznacza przemijajce upo[ledzenie oglnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekBe stany chorobowe, ktre wokresie do 24 miesicy od dnia badania rokuj odzyskanie zdolno[ci do czynnej sBu|by wojskowej; "D" niezdolny do czynnej sBu|by wojskowej wczasie pokoju; "E" trwale icaBkowicie niezdolny do czynnej sBu|by wojskowej wczasie pokoju, oraz wrazie ogBoszenia mobilizacji i wczasie wojny. WA{NE Je|eli wczasie, kiedy zostajesz wezwany(a) do kwalifikacji wojskowej leczysz si, aTwj stan zdrowia mo|e mie wpByw na okre[lenie zdolno[ci do sBu|by wojskowej, jeste[ zobowizany(a) przedstawi Powiatowej Komisji Lekarskiej posiadan dokumentacj medyczn, wtym wyniki badaD specjalistycznych. Nale|y pamita o zabraniu ze sob i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej ktr dysponujecie, poniewa| Powiatowa Komisja Lekarska okre[la kategori zdrowia na podstawie przeprowadzonych przez siebie badaD lekarskich oraz dokumentacji dostarczonej przez zainteresowanego(). CO OZNACZAJ KATEGORIE ZDROWIA Je[li orzeczono kategori A lub D zdolno[ci do czynnej sBu|by wojskowej - po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (kiedy orzeczenie to stanie si prawomocne), kwalifikowany(a) zostanie przeniesiony(a) do rezerwy, co oznacza, |e zostaB uregulowany stosunek do sBu|by wojskowej. Z orzeczeniem kategorii zdolno[ci A , ewentualne powoBanie do sBu|by wojskowej, w czasie pokoju, mo|e nastpi tylko wtrybie ochotniczym, na wBasny wniosek. Je[li orzeczono kategori zdolno[ci B (czasowo niezdolny do peBnienia czynnej sBu|by wojskowej) kwalifikowany(a) nie zostanie przeniesiony(a) do rezerwy, ale wezwany(a) na kolejn kwalifikacj wojskow po upBywie okresu niezdolno[ci, wcelu powtrnego przeprowadzenia badaD i wydania aktualnego orzeczenia. Osoba zorzeczon kategori zdolno[ci E (trwale icaBkowicie niezdolna do czynnej sBu|by wojskowej wczasie pokoju, ogBoszenia mobilizacji i wczasie wojny) - po uprawomocnieniu si orzeczenia zostanie skre[lona zewidencji wojskowej inie bdzie podlegaBa obowizkowi sBu|by wojskowej. Na potrzeby ewidencji, zgBaszajc si do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy nale|y zabra ze sob: aktualn fotografi owymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia gBowy, dokumenty stwierdzajce poziom wyksztaBcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgBoszenia si do rejestracji wprzypadku wprowadzenia takiego obowizku. WA{NE Na podstawie imiennego wezwania nieobecno[ na zajciach lekcyjnych zostanie usprawiedliwiona. Terminowe stawiennictwo, pozwoli unikn przykrych konsekwencji. :,;.<<>?@@tBDDDEvGHK`MbM0NNzO$ & Fx-DM a$gd9$x-DM a$gd9$x[$\$a$gd9 $ & Fxa$gd9==>>>>???"???????@@@*@0@`@l@t@@@ةzcLzLzL,hafh[?5B* CJOJQJ^JaJph,hafh95B* CJOJQJ^JaJph,hafhb5B* CJOJQJ^JaJph/h+h5>*B* CJOJQJ^JaJph/h+hZl5>*B* CJOJQJ^JaJph-h9h!q0JB*CJOJQJ^JaJph)h9h!qB*CJOJQJ^JaJph#h9B*CJOJQJ^JaJph@@@dAfAAAAAAAA$B&B,B>B@BpBrBtBBվybK7&hU(5B*CJOJQJ^JaJph3f,hafh95B* CJOJQJ^JaJph,hhb5B*CJOJQJ^JaJph3f,hh%5B*CJOJQJ^JaJph3f,hafh5B* CJOJQJ^JaJph,hafh5B* CJOJQJ^JaJph,hafhb5B* CJOJQJ^JaJph,hafh[?5B* CJOJQJ^JaJph&hU(5B* CJOJQJ^JaJphBCRCDDDDDDDDEE4ELEE,F.F0FFFFվվn`O>O>O>O>O> hhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJh_CCJOJQJ^JaJ&h+h5>*CJOJQJ^JaJ&h+h5>*CJOJQJ^JaJ h_C5>*CJOJQJ^JaJ,hh5B*CJOJQJ^JaJph3f,hh%5B*CJOJQJ^JaJph3f&hU(5B*CJOJQJ^JaJph3f,hh/5B*CJOJQJ^JaJph3fFFFFFFFFGtGGGGH:H`HfHHHHHHHI(IxIIIIIIIIIIIIJJJJJJJKKKͼͼͫͼͼͼͼͼ͆͆u hh]')CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ'hhH0J5CJOJQJ^JaJ hh9CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hhHCJOJQJ^JaJ hh7CJOJQJ^JaJ hh9+CJOJQJ^JaJ.K K(K.KBKpKKKKKKK6L@LZL\L`LfLhLzL|L~LLLLLLLLLLLLMMM"M\Mͼͼͼͼކ޼޼ކudͼͼud hh7CJOJQJ^JaJ hh9+CJOJQJ^JaJ hh")CJOJQJ^JaJ hhafCJOJQJ^JaJ'hhH0J5CJOJQJ^JaJ hhHCJOJQJ^JaJ hh9CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hh]')CJOJQJ^JaJ%\M`MbMMMMMNN,N0NVN\NOO(P~gPg;););#h9B*CJOJQJ^JaJph)h9hV:_B*CJOJQJ^JaJph,hZlhZl5B*CJOJQJ^JaJph,hZlhV:_5B*CJOJQJ^JaJph,h9hV:_5B*CJOJQJ^JaJph,h9h")5B*CJOJQJ^JaJph)h9h")B*CJOJQJ^JaJph,hZlh")5B*CJOJQJ^JaJph#hSIB*CJOJQJ^JaJph)h9hHB*CJOJQJ^JaJphzO*P,P8PxQ $xa$gd9$x[$\$a$gd^_S$ & Fx-DM ^`a$gd9(P*P,P8PPPPvQxQi,h_Ch^_S5B* CJOJQJ^JaJph,h h^_S5B* CJOJQJ^JaJph#h^_SB* CJOJQJ^JaJph,h+h^_S5B* CJOJQJ^JaJph/h+h^_S5>*B* CJOJQJ^JaJph)h9hSIB*CJOJQJ^JaJph#hV:_B*CJOJQJ^JaJph,1h. A!"#$% s2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D V:_NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy F^@F V:_Normalny (Web)dd[$\$4W@4 V:_ Pogrubienie5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>@ }YЦ?GX [%kXw>s;#x$~:\x(q]`hK8| PVG05616aI|MqoDRV]'FebqbܝLIzf# 8S6,|8\v̎pZnIEQqfW]f0>9~>^W*6qz֫F4;]?j[V^_+PD+P7WW_KW7 RlK~,WC&޲›ׯW2+TC^dr %G,N)$vb'h Ji7C10\*O]-4kI!IᣄD͛g~_+ݻ߿ŷx?|{X*'߽z_ vuD;wsE@ \b"[)G1XDh,E\q|؀7 ƒ0 bx; .ckn˹0>y2q:ro>%6A {Mq#c[V#d0&yH"֐ ɾQM+[$,l!Flv8FmC CL0Ds"!$B")16 WKm{w"2 6;1eA ; qc?Pce"CP|j^@l5 [ D2O,Q 5y;y=eEW#vF>.(X[k~n]ɇ]40*lm/ۧW/+}t׮Y[ t pМ}Ov. i0 D3]d3S'5l-tq[.ˇTC8񒟏SHѵ,wN3 m2DBARO4 +aѴhHTmjyV`<\!2OiUɼLL`+U˓KK6HhfPQhꔣq\7W)5PV4ln]h+[P2#4kx j]/Sx6Iz_FYf ]4JtR5CIr4XiV | +9Hd<ӮH_AS/l#gΓ{J̯eDŽËr1o1eaT5#: QQt1OJs:[[fOeՃjtӼkNgiꙆȮiW1ceX嚼jb4çҽ.֭ͥ.ghd5xSfgfX. jiזnt0xvU CREZglGϩ*p Ԟ$ Eր+g䷽RW*4vjKN)4Fe?=(ȎfL|vmĢ"S.EE\ϔ+Lz 幋'JYmvjf/xN jBԻn7s^x^P+A$FP*Wo7z^i«xm PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] d2 P`:jH!=@BFK\M(PxQ*+,-./1\:zOxQ)08@0( B S ?lB <@C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 4 cm ProductID 8:vP < | `{ # }]AsVQE`QZ12Xt5Xwz?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUWXYZ[\]`Root Entry FUb1Table3f4WordDocument.dSummaryInformation(NDocumentSummaryInformation8VCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q