herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
lato_w_miescie_470_x_120.png
grafika
Powiązane załączniki:
Zapytanie ofertowe - specjalista ds. finansowych
Czwartek, 10.03.2011 

 
Warszawa, dn. 10.03.2011 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie nie przekraczające 14 000 €)

 

Na podstawie art.4 pkt 8 w związku z artykułem 6a ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759) zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na stanowisko specjalisty ds. finansowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
-
Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem merytorycznym i finansowym (kontrola poprawności).
- Sporządzanie wniosków o płatność projektu wraz z częścią sprawozdawczą.
- Monitoring postępu finansowego projektu.
- Ewidencja księgowa rachunków i faktur.
- Opis dokumentów księgowych zgodnie z wymogami projektu.
- Kontakty z Instytucją Pośredniczącą oraz kontrahentami.
- Przygotowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych kadry dydaktycznej i zespołu  projektowego.
- Wykonywanie innych zleconych zadań przez Koordynatora projektu.

 

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

b) znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałych dokumentów

programowych w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

c) doświadczenie związane z pracą w projektach dofinansowanych ze środków UE w ramach EFS (PO KL) – wykonywanie funkcji specjalisty/ki ds. finansowych i rozliczeniowych min. 1 projekt.

 

Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) dyspozycyjność

 

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,

3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
4. dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą w projektach dofinansowanych ze środków UE w ramach EFS (PO KL),

5. oświadczenie o niekaralności,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oferta o deklarowanej miesięcznej stawce brutto wysokości wynagrodzenie w projekcie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

 

Kryterium oceny ofert:

1. Cena - 100%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie Zapytania Ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu zadań w  poszczególnych etapach realizacji projektu.

 

 

 

Wyżej wymienione  dokumenty proszę przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu bądź przesyłką listową na adres: 

-poczta: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Al. Gen. A. Chruściela 28

04-401 Warszawa

- fax: 22 673 52 05

- mail:

do 16 marca 2011r. do godziny 16.00.

 

 

Uwagi:


Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach zadania nr 2 konsultacje z psychologiem do projektu pn. "Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy" realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę Dzielnicę Rembertów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wynagrodzenie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się